דלג לתוכן

 

חלקו של המבוטח בהוצאות ו/או בתשלומים בגין מקרה הביטוח הנוגע בדבר, כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליסה ו/או בנספחי הפוליסה. במקרה בו נקבעה השתתפות עצמית כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליסה ו/או בנספחיה, חבות החברה לשלם הוצאות / שיפוי שמעבר להשתתפות העצמית הנקובה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף