דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעה למקרה פטירה

א. מה עליך לעשות?

מלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה - הודעה על מקרה פטירה >

ב. מסמכים שיש לצרף

1. תצלום תעודת זהות של המוטבים וטופס "הצהרת מוטב" חתום.

2. תעודת פטירה.

3. אישור על סיבת הפטירה וכל אישור רפואי אחר הקשור למקרה.

4. במקרה פטירה עקב תאונה/אירוע פלילי/התאבדות, יש להמציא אישור משטרה ו/או אישור מגורם מוסמך המעיד על נסיבות התאונה. 

5. במקרה פטירה עקב תאונת עבודה יש להמציא דוח משרד העבודה המציין את פרטי האירוע. 

6. כאשר התביעה היא בגין פוליסת ביטוח מנהלים הכוללת כספי פיצויים, יש לצרף:

 • טופס 161 מלא וחתום על ידי המעסיק.
 • טופס "תצהיר שאירים" (לפי חוק פיצויי פיטורים) חתום ומאומת על ידי עורך דין (מצורף כנספח א לטופס התביעה).

7. טופס "ויתור על סודיות רפואית - יורשים", כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות - עו"ד/רופא/ אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/סוכן הביטוח בצירוף חותמת הסוכן ולא חותמת סוכנות הביטוח או תצלום רישיון סוכן תקף).

*עד לחתימה נדרש על פי חוזר משרד הבריאות 15/2003 מתאריך 9.3.2003.

8. כאשר התביעה היא בגין פוליסת פרט ככל שמדובר במוטב יחיד:

 • יש לצרף טופס הצהרה פועל עבור עצמי - ישות פרטית.
 • במידה והנך אזרח אמריקאי/תושב אמריקאי/תושב מדינה זרה לצרכי מס, יש למלא טופס "הצהרת מוטב לעניין FATCA לצורך דיווח לשלטונות המס בארה"ב לעניין CRS לצורך מימוש האמנה לחילופי מידע בנושא מס בין מדינות".
 • במידה וענית כן לאחת משאלות ה FATCA יש לצרף גם את טופס W9.
 • כמו כן, במידה והפרטים שמסרת לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואינך בעל זיקה לארצות הברית, תתבקש למלא טופס W8.

9. כאשר התביעה היא בגין פוליסת פרט ככל שמדובר במוטב תאגיד:

 • יש לצרף "טופס הצהרה פועל עבור עצמי - תאגיד".
 • יש למלא טופס W9/W8.
 • יש למלא טופס הצהרה עצמית של תאגיד. 

10. תגמולי הביטוח (למעט במקרה של קטין), משולמים באמצעות הפקדה לחשבון הבנק.

 • עד לסכום של 1,000,000 ₪ ההפקדה תתבצע על סמך תצלום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המוטב.
 • מעל סכום של 1,000,000 ₪ ההפקדה תתבצע על סמך אישור לניהול חשבון בנק בהם מופיעים פרטי הזיהוי של המוטב.

ג. מה יקרה בהמשך ...

1. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן הזכאות לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיע על כך, ובנוסף תישלח הודעה בכתב.

2. ניתן להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 
או בטלפון מספר 03-9201010 בימים א'-ה' בשעות 8:00-16:00

ד. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 8869734 - 076 או דוא"ל ptiratviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

מוקד תביעות