דלג לתוכן
ביטוח חיים

פוליסת עדיף - מילון ביטוח חיים

התכנית בפוליסה מורכבת מחיסכון וריסק אשר נקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר המבוטח. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הביטוח, ישולם למוטב סכום הביטוח למקרה מוות (הכולל את סכום הריסק ואת החסכון שהצטבר בפוליסה). בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום החיסכון שנצבר כערך פדיון הפוליסה, אולם בגין החיסכון שנצבר לקצבה עד אותו מועד, יוכל המבוטח לקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו ובכפוף לתנאי תשלום הקצבה בפוליסה. בגין החיסכון שנצבר להון ישולם סכום חד-פעמי.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף