דלג לתוכן
חטיבת ההשקעות שלנו
כשזה מגיע לכסף שלך, טוב שיש מגדל מאחוריך
עולם ההשקעות

שיקולי השקעה הנוגעים להיבטים, סביבתיים, חברתיים והיבטי ממשל תאגידי (שיקולי ESG)

במסגרת בחינת פעילות ההשקעה, מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (ביחד: "קבוצת מגדל" או "הקבוצה") בוחנות, על בסיס מידע זמין, הערכת סיכון הכוללת גם שיקולים הנוגעים להיבטים סביבתיים וחברתיים ולהיבטי ממשל תאגידי. קבוצת מגדל סבורה שיש לבחון היבטים אלו, הן בשל חשיבותם של נושאי איכות הסביבה, החברה והממשל התאגידי והן בשל ההשפעה או פוטנציאל ההשפעה של היבטי ה-ESG על השקעות שונות. מסיבות אלו, שיקולי ESG הינם חלק מתהליך העבודה השוטף בבחינת השקעות וביצוען.

קבוצת מגדל מפתחת ותמשיך לפתח את הכלים האנליטיים העומדים לרשותה- מומחיות פנימית לצד קבלת ייעוץ וחוות דעת מגופי מחקר ויועצים חיצוניים- בכדי להעריך את שיקולי ההשקעה המהותיים הנוגעים לביצועי תיקי ההשקעות, ובכלל כך שיקולים עסקיים וכלכליים, היבטי מיסוי, היבטים רגולטוריים, היבטי ניהול סיכונים והיבטי ESG. בהתאם, שיקולי ESG אינם עומדים בפני עצמם והם מהווים חלק משיקולי ההשקעה ונלקחים בחשבון בהתאם למשקלם ביחס לשאר השיקולים הרלוונטיים להשקעה הספציפית.

כגוף השקעות ארוך טווח, בקבוצת מגדל מעריכים כי ניהול עסקי אשר מתחשב בגורמים השונים המושפעים מפעילות התאגיד יפחית סיכונים עסקיים לאורך זמן. לפיכך, ניהול במתכונת זאת, המתחשבת בשיקולי ESG, צפוי לתמוך, בטווח הארוך, ביצירת ערך פיננסי למשקיעים. לצד זאת, יש להכיר בכך שלכל אחד משלושת המרכיבים של היבטי ה- ESG יש מאפיינים שונים בבשלות הרגולטורית והיישומית שלו בארץ ובעולם, וניתוחו באופן אפקטיבי תלוי ברמת הדיווח של חברות וזמינות מידע ציבורי רלוונטי.

כחלק מהשיקולים המפורטים לעיל, שואפת הקבוצה לצמצם באופן הדרגתי את החשיפה להשקעות שעיקר פעילותן בהפקת דלקים מאובנים (פוסיליים), וזאת, כאמור, בכפוף לשיקולים השונים בביצוע השקעות ולתמורות הכלכליות בשוק ובמשק. עם זאת, קבוצת מגדל אינה נוקטת, נכון לעת הזו, במדיניות של הימנעות גורפת מהשקעות בענפים מסוימים בשל שיקולי ESG.

בחינת איכות הממשל התאגידי

קבוצת מגדל מתחשבת באיכות הממשל התאגידי כשיקול מרכזי בהחלטות על השקעות בניירות ערך בישראל. ההערכה הפנימית של איכות הממשל התאגידי נקבעת בעזרת גוף מייעץ חיצוני ובהתאם לציון משוקלל בארבע קטגוריות עיקריות המפורטות במסמך אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי בחברות ציבוריות בישראל (מסמך המפורסם באתר קבוצת מגדל בהתאם להוראות הרגולציה). קבוצת מגדל פועלת לשיפור עקרונות הממשל התאגידי באמצעות קיום שיחות עם חברות במשק הישראלי על אמות המידה שקבעה מגדל ובאמצעות הצבעותיה באסיפות כלליות בהתאם לאמות המידה ובהתחשב בנסיבות המקרה בכל הצבעה.

ככלל, תעדיף קבוצת מגדל להשקיע בחברות בעלות הערכת ממשל תאגידי חיובית ובעדיפות פחותה בחברות בעלות הערכת ממשל תאגידי ממוצעת וכל זאת על פני חברות בעלות הערכת ממשל תאגידי נמוכה. השקעה בחברות בעלת הערכת ממשל תאגידי נמוכה תהיה טעונה בחינה נוספת.

בחינת היבטי סביבה וחברה

במקביל, וביתר תשומת לב בשנתיים האחרונות, קבוצת מגדל חידדה את היבטי הסביבה והחברה הנבחנים במסגרת שיקולי ההשקעה שלה. בחינת היבטים אלו מתבססת, במידת האפשר, על נכונותם של התאגידים בהם השקיעה ו/או תשקיע קבוצת מגדל, להירתם לתהליך הדרגתי של שיפור מצבם הקיים, תוך הגדרת יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם.

כחלק מעדכון מדיניות ההשקעות האחראית במחצית השנייה של שנת 2022 ובהמשך למדיניות שפורסמה על ידי קבוצת מגדל בחודש ינואר 2022, הציבה קבוצת מגדל לעצמה את היעדים והעקרונות הבאים:

• הגדלת רכיב ההשקעות בעלות תרומה חיובית מהיבטי ESG, ובפרט השקעות בחברות המתמחות בתחום האנרגיה המתחדשת. יעד ביצוע של 1.5% מסך הנכסים בשנת 2022.
• צמצום החשיפה להשקעות שאינן עונות לקריטריוניESG , בהתאם למדיניות קבוצת מגדל, בכ-10% בשנת 2022.
• קיום שיחות עם חברות במשק הישראלי על מנת לעודד פרסום מידע לציבור בנוגע להיבטי ESG בדוחות אותן החברות באופן שיסייע לבחינת היבטי ה-ESG בפעילותן.
• במסגרת בחינת השקעות למתן חוב ו/או להשקעה בהון עצמי נערכות, בפרט בתחום התשתיות, בין היתר, בדיקות נאותות משפטיות ובדיקות טכניות-הנדסיות בסוגיות הנוגעות לעמידה בהוראות רגולציה רלוונטיות ולהשפעת פעילות אותן החברות על הסביבה והאקלים, ככל שרלוונטי. תוצאות הבדיקות מהוות חלק מהשיקולים בבחינת השקעות אלו.
• בהשקעה במנהלים חיצוניים ובחברות פרטיות, קבוצת מגדל תעדיף השקעה בגופים המציגים מדיניות השקעות הכוללת, בין היתר, שיקולי ESG, ככל שרלוונטיים לתחומי פעילותם, ואשר יספקו לקבוצת מגדל מידע בנוגע להיבטי ה-ESG בפעילותן.

המשך בחינת מדיניות ה-ESG

הואיל ושילוב שיקולי ESG בהשקעות הינו תחום מתפתח וצפויים בו שינויים והתפתחויות, לרבות בשל שינויים ברגולציה והגברת המידע והשקיפות, תמשיך קבוצת מגדל לבחון היבטים אלו והשינויים בהם, הן באופן עצמאי והן באמצעות קבלת ייעוץ וחוות דעת מגופי מחקר ויועצים חיצוניים בעלי מומחיות בתחום, ולהתאים את מדיניות ה-ESG שלה לתנאי השוק כפי שיהיו מעת לעת.