דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה
תביעות ביטוח דירה
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה לנזק לדירה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

במידה והתביעה מבוססת על כתב השירות המהווה נספח לפוליסה או מצורף לה, עליך לפנות ישירות למוקד של נותן השירות כמפורט בכתב השירות הרלוונטי לאירוע. האירוע יטופל במישרין על ידי נותן השירות - והמפורט להלן לא יחול לגבי אירוע זה.

באפשרותך להגיש טופס ידני או באמצעות סוכן הביטוח שלך. למילוי טופס ידני >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס הגשת תביעה הרלוונטי.

ב. אישור משטרה ככל שהתביעה הינה תביעת נזקי פריצה ו/או גניבה ו/או אובדן.

ג. הערכות שווי/אסמכתאות/חשבוניות לגבי הרכוש שניזוק/נגנב/אבד וכל מסמך אחר שהנך סבור שקשור לתביעה.

ככל שתקדים להעביר אלינו את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לתביעתך או הנדרשים ממך, תאפשר לנו לקדם את הטיפול והברור בתביעתך.

את המסמכים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה/פנייה (הרשום לעיל), ת"ז של התובע, מספר פוליסה (ככל שרלוונטי ונמצא ברשותך).
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכוש, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869646
בדוא"ל: shamut@migdal.co.il

אם המסמכים שנדרשו ממך נמסרו לשמאי המטפל מטעם החברה, אין צורך לשלחם לחברה.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת תביעה: תביעה נפתחת בחברה עם הגשת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע. 

ב. הודעה למבוטח על פתיחת התביעה בחברה: סמוך למועד קבלת ההודעה על האירוע בחברה, יישלח לתובע אישור על כך שתיק התביעה בחברה נפתח בצירוף ערכת המדריך לתובע.

ג. מינוי שמאי: החברה ממנה על פי שיקול דעתה ובהתאם לצורך שמאי לבדיקת אירוע הנזק והערכתו, ככל שנדרש.

ד. קבלת דוח שמאי, המידע והמסמכים הראשוניים מהתובע

ה. השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה, ככל הנדרש: מכתב לתובע הכולל פירוט של המסמכים שהתקבלו בחברה ואו מידע/מסמכים שהתבקשו וטרם התקבלו.

ו. ברור החבות והיקפה: תוך 30 יום, מהיום שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • מסירת הודעת תשלום(התשלום יבוצע בהתאם).
  • מסירת הודעת תשלום חלקי, במקרים בהם החברה תחליט לדחות חלק מתביעתך(התשלום יבוצע בהתאם).
  • ניהול משא ומתן עם התובע - באם הצדדים הגיעו להסכמה - נמסרת הודעת פשרה. עם קבלת אישור בכתב מאת התובע להודעת הפשרה, מועבר התשלום בהתאם להודעת הפשרה. 
  • הודעת דחייה.
  • הודעת המשך בירור, אם החברה סברה שדרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה, בין משום שאין בידיה כל המסמכים והמידע הדרושים לבירור החבות(כולל מגורם אחר זולת המבוטח) ובין מסיבה אחרת שתפורט בהודעת המשך בירור.

4. מידע נוסף לשירותך

תוכל להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד התביעות בטלפון 076-8866492 בימים א'-ה' בשעות 08.30 עד 16.00 או ע"י כניסה ל"מגדל שלי".

תביעות דירה