דלג לתוכן

ספק שירות שבהסכם ו/או נותן שירות שבהסכם - מילון ביטוח בריאות

בית חולים, רופא וכל גוף אחר המספק שירות רפואי למבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה על-פי הפוליסה, עמם קשורה ו/או תתקשר החברה בהסכם, במועד הגשת התביעה של המבוטח, עבור השירות הרפואי הנתבע ע"י המבוטח על פי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס