דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת אכשרה - מילון ביטוח בריאות

תקופה רצופה המתחילה במועד תחילת הביטוח ואשר רק בסיומה יהיה המבוטח (או המוטב) זכאי לתגמולי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח. המבוטח (או המוטב) לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם בגין מקרה ביטוח שארע לפני תום תקופת האכשרה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות