דלג לתוכן

תקופת אכשרה - מילון ביטוח בריאות

תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו לא יהיה זכאי מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס