דלג לתוכן
ביטוח רכב

חובת גילוי בעניין מהותי - מילון ביטוח רכב

חובת גילוי בעניין מהותי חלה על המבוטח בנוגע לכל הפרטים הנוגעים לו ולרכבו שעליו למסור למבטח בעת רכישת הפוליסה ותהליך החיתום בו נחתם הסכם הביטוח בין המבטח למבוטח ונקבעת גובה הפרמיה. חובה זו חלה על המבוטח בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981. מבוטח שלא ימלא את חובת גילוי בעניין מהותי וימסור פרטים לא נכונים או לא מלאים לגביו ולגבי רכבו עלול לגרום למבטח להקטין את חבות הביטוח ולהפחית את גובה הפיצוי במקרה של תביעה או להביא לידי ביטול הביטוח כולו. חובת גילוי בעניין מהותי חלה על פרטי הרכב כמו סוג וגיל הרכב, מספר רישוי וסוג הבעלים הקודמים, מספר הקילומטרים שעבר וכן פרטים על הנהג העיקרי ברכב כמו מעורבותו בתאונות, מין, גיל, עברו ונסיון התביעות, וותק רישיון הנהיגה ועוד.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף