דלג לתוכן
ביטוח רכב

השבה לקדמות, קימום

בקצרה: במסגרת ביטוח רכב השבה לקדמות - קימום - היא מצב שבו אירע נזק לרכב והמבטח שילם את התביעה, ועכשיו יש לערוך בפוליסה השבה לקדמות של סכומי הביטוח באותם כיסויים שהופעלו בפוליסה. אי השבה לקדמות (קימום) של סכומי הביטוח בפוליסה תגרום לכך שהמבוטח יימצא במצב של ביטוח חסר, במידה וייאלץ לתבוע את הפוליסה במקרה ביטוחי נוסף.

בהרחבה: השבה לקדמות או קימום מתארת מצב שבו המבוטח תבע את חברת הביטוח עקב נזק שנגרם לו וקיבל בגינו את סכום הפיצוי, אולם מששולם לו הפיצוי - עליו להשיב כעת את סכומי הביטוח עבור הכיסויים שהופעלו למצבם הקודם, וזאת במטרה למנוע מצב של ביטוח חסר אם וכאשר יצטרך להגיש בעתיד תביעה נוספת.

כך למשל, אם למבוטח בביטוח רכב נגרם נזק כלשהו, ראשית בעל הרכב תובע את חברת הביטוח לתיקון הנזקים על ידה, ושנית, במקרים רבים, חלה ירידה בערך הרכב עקב הנזק. לאחר אישור התביעה מועבר אל המבוטח סכום הפיצוי כפי שנקבע בתנאי הפוליסה שלו. לאחר קבלת תשלום התביעה נדרשים הצדדים לבצע תהליך קימום לפוליסה בכדי למנוע מצב של ביטוח חסר - מצב ביטוחי שבו רכב ו/או רכוש מסוימים מבוטחים בסכום הרשום בפוליסה שנמוך מערכו הממשי של הרכוש בפועל. כך, בהיגרם נזק לרכב המבוטח יקבל פיצוי יחסי בלבד שייגזר בין סכום הביטוח הקבוע בתנאי הפוליסה לבין ערכו עכשווי של הרכב. דהיינו, אם לא יוסדר מצב הביטוח החסר, ולמעשה לא יתנהל תהליך השבה לקדמות, הרי שבפועל במקרה של תביעה נוספת מצד המבוטח הוא עלול שלא לקבל את מלוא הפיצוי המגיע לו אלא רק באופן חלקי.
כך, ובתמורת לתשלום פרמיה נוספת, תהליך השבה לקדמות משיב למעשה לקדמותם את סכומי הביטוח בסעיפים שהופעלו בפוליסה כתוצאה מהתביעה. גובה הפרמיה הזו מחושבת במרבית המקרים על פי סכום הנזק שנגרם לרכב, כשהמשמעות במקרים שכאלו היא שכדי להחזיר את היקף הביטוח למצבו הקודם, נדרשת תוספת פרמיה, המחושבת לפי סכום הנזק, ונקראת גם דמי כינון, וזאת על מנת שהרכב יבוטח מחדש בשוויו האמיתי כפי שנקבע לפני קרות מקרה הביטוח.

 

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף