דלג לתוכן
תביעות ביטוח עסקים
תביעות ביטוח עסקים

הגשת תביעה בפוליסת אחריות מקצועית

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

יש למלא את הטופס אחריות מקצועית - הודעה על מקרה ביטוח

הטופס מיועד להודעת המבוטח על מקרה ביטוח או הצד השלישי הרוצה לתבוע עפ"י פוליסת אחריות מקצועית הקיימת למבוטח במגדל.

2. מסמכים שיש לצרף

יש לצרף את כל המסמכים הנוגעים לעניין שבטיפול המבוטח לרבות חוזים, הסכמים, כתבי ב- דין, התכתבויות קודמות עם המתלונן/תובע במידה והיו, ותשובות שניתנו לו. במקרה של קבלת מכתב התרעה ו/או תביעה משפטית יש לצרפם בצירוף השתלשלות עניינים מפורטת של הנסיבות שהובילו לקבלתם.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר הגשת התביעה מוקד תביעות אחריות מקצועית יטפל בתביעה שהגשת.

תוכל להתעדכן במצב התביעה על ידי יצירת קשר עם המדור המטפל בטלפון 076-8865072 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

בכל פניה יש לציין מספר תביעה או שם המבוטח ופרטי התקשרות ליצירת קשר עם הפונה.

במקרה של אחריות מקצועית עו"ד יש לציין מספר רישיון עו"ד.

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום אחריות מקצועית ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה 49511006 
בפקס: 076-886633 
בדואר אלקטרוני: tamkzoit@migdal.co.il

תשומת ליבך! בכל פניה יש לצרף פרטים מזהים לשם איתור המבוטח - תעודת זהות, מספר רישיון עו"ד, מספר פוליסה, שם מלא של המבוטח וכן פרטי התקשרות לחזרה לפונה.

תביעות - אחריות מקצועית