המפתח שלך להתמצאות בדו"חות התקופתיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומים צפויים מקופת הגמל
יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית – יתרת הכספים הצבורים בחשבונך נכון לתום תקופת הדיווח. חיסכון הניתן למשיכה כסכום חד פעמי במועד שנקבע בהוראות החוק.

יתרת הכספים המיועדים למשיכה כקצבה - חיסכון הניתן למשיכה בתשלומים חודשיים במועד שנקבע בהוראות החוק. המשיכה ניתנת לביצוע ע"י העברת הכספים לקופה משלמת לקצבה.

סכום חד פעמי במקרה של מוות – יתרת הכספים בחשבון נכון למועד הדו"ח לזכאות במקרה של מוות. במידה ונקבעו מוטבים ירשם המועד בו נקבעו לאחרונה. באם לא נקבעו מוטבים יצויין זאת מתחת לטבלה.

קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה – רלוונטי לקופה בעלת ביטוח אובדן כושר עבודה. מגדל לתגמולים ולפיצויים אינה מבטחת בביטוח זה.

שחרור מתשלום הפקדות לחשבון במקרה של אובדן כושר עבודה - רלוונטי לקופה בעלת ביטוח שחרור מתשלום באובדן כושר עבודה. מגדל לתגמולים ולפיצויים אינה מבטחת בביטוח זה.
תנועות בחשבונך בשנת XXXX
יתרת הכספים בחשבון בתחילת השנה - יתרת החיסכון הצבורה מעודכנת לתחילת השנה.

כספים שהופקדו לחשבון - הסכומים שהופקדו לחשבון בתקופת הדיווח, בערכים שוטפים.

רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות – (יצוין רווחים או הפסדים לפי העניין) – סכום הרווחים או ההפסדים לאחר ניכוי הוצאות ניהול השקעות שנזקפו לחשבון במהלך התקופה המדווחת.

כספים שהעברת לחשבון - במקרים בהם במהלך תקופת הדיווח בוצעו העברות כספים לחשבון מקופת גמל אחרת תוצג שורה זו ובה יוצגו סך הסכומים שהועברו לחשבון.

כספים שהעברת מהחשבון - במקרים בהם במהלך תקופת הדיווח בוצעו העברות כספים מהחשבון לקופת גמל אחרת תוצג שורה זו ובה יוצגו סך הסכומים שהועברו מהחשבון.

כספים שמשכת מהחשבון - במקרים בהם בתקופת הדיווח בוצעו משיכות כספים מהחשבון תוצג שורה זו ובה יצוינו סך הסכומים שנמשכו מהחשבון.

דמי ניהול שנגבו בשנה זו - יוצגו סך דמי הניהול שנגבו בפועל בחשבון בתקופת הדו"ח.

יתרת הכספים בחשבון בסוף השנה – תוצג יתרת החיסכון הצבור בקופה בסוף תקופת הדו"ח.

שם הקופה
שם הקופה בה הנך עמית כפי שהיא רשומה במשרד האוצר.
ממוצע דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל
מהפקדה - שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל מכלל הפקדות העמיתים במסלול בתקופת הדיווח. השיעור מוצג על בסיס שנתי.

מחיסכון - שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל מכלל הפקדות העמיתים בקופה בתקופת הדיווח. השיעור מוצג על בסיס שנתי.

מסלולי השקעה ותשואות בשנת XXXX
שיעור זה מבטא את שיעור הרווחים שנצברו ברמת המסלול במהלך תקופת הדיווח.

פירוט הפקדות לחשבון בשנת XXXX
הטבלה כוללת את כל ההפקדות שבוצעו בתקופת הדיווח מה-1 בינואר ועד לתום תקופת הדיווח.

מועד ההפקדה - התאריך שבו התקבלו ההפקדות לקופת הגמל והחל ממועד זה ההפקדות צוברות רווחים בהתאם לתשואת החשבון/מסלול.

עבור חודש משכורת - (רלוונטי לעמית שכיר בלבד) חודש השכר בגינו הופקדו הכספים לקופת הגמל.

משכורת - (רלוונטי לעמית שכיר בלבד) המשכורת בגינה הופרשו הכספים לקופת הגמל כפי שדווחה ע"י המעסיק. פירוט המשכורת בהתאם לטבלת הפקדות בקופה מאפשר לעמית שכיר לעקוב אחר המשכורת בגינה נגזרות הפקדות העמית והפקדות המעסיק לקופה ולוודא כי הפקדותיו והפקדות מעסיקו עוברות באופן חודשי ורציף במועד החוקי לקופה.

פרוט ההפקדות - ההפקדות כפי ששולמו לקרן בגין כל חודש בתקופת הדיווח תוך חלוקה לחלק העמית, חלק המעביד, חלק הפיצויים וסך הכספים שהופקדו בגין כל חודש בתקופת הדיווח. לגבי חשבון של עמית עצמאי – הסכומים יופיעו בחלק העובד בלבד.

קוד קופה
ב-1.10.2011 החל יישומה של החובה להציג קידוד לכל מוצרי החיסכון הפנסיוני במבנה אשר הוגדר על ידי המפקח על הביטוח. קודי המוצרים מורכבים ממספר החברה, מספר הקופה (מוצר) ומספר חשבון.
שם סוכן / יועץ
במידה ואין סוכן / יועץ לא יופיע מידע בטבלה זו.