שאלות ותשובות  

 

1. מהי ההפקדה המרבית לעצמאי בשנת 2017 לניצול הטבות מס בהפקדה לקופת גמל לקצבה?

ההפקדה המקסימאלית השנתית לשנת 2017 לעצמאי שתזכה במקסימום הטבות מס היא 34,056 שקלים, מתוכה 22,704 שקלים ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת לרבות דמי ביטוח לאומי) ו-11,352 שקלים לזיכוי (הפחתת המס לתשלום). (בכפוף לכך שההכנסה החייבת של העצמאי הינה לפחות 206,400 ₪). 

2. האם יש הגבלה על כמות הכסף שניתן לחסוך בחיסכון פנסיוני?

לא. ישנם סכומים מוגדרים ותקרות ברורות לגבי ההכרה במס.
לעיתים, הצורך בפנסיה דורש מאיתנו חיסכון רחב יותר גם מעבר לתקרות המוכרות במס מתוך מחשבה על העתיד.

3. למה בכלל לחסוך לפנסיה דווקא בחברת ביטוח?

 כאשר אתה חוסך בחברת ביטוח אתה משלב כמה יתרונות: אתה יכול לשלב בפוליסה שלך חיסכון פנסיוני וכיסויים ביטוחיים.

 החיסכון הפנסיוני יספק לך הכנסה כאשר תבקש לפרוש מעבודתך בגיל הפרישה, ואילו הכיסויים הביטוחיים למקרה של 
אובדן כושר עבודה, ולמקרה של פטירה חו"ח יתנו לך ולבני משפחתך הגנה מפני מצבים קשים אשר בהם אנו נזקקים לעזרה פיננסית.

4. איך יושקע הכסף שלי בחיסכון אצלכם?

למגדל יש מגוון מסלולי השקעה, אשר מתוכם תוכל לבחור את רמת הסיכון שתתאים לך.
קיימים מסלולי השקעות מאוד מוטי סיכון ושאינם מוטי סיכון, וכמובן מסלולים כלליים.
היתרון הוא שניתן לעבור בכל עת ממסלול אחר לאחר ולהעביר את הצבירה כאשר העברת הכספים איננה מחייבת תשלום מס רווחי הון או כל מס אחר.

5. האם אני יכול לשנות את תמהיל ההשקעות בחיסכון הפנסיוני שלי?
כן. למגדל יש מגוון רחב של מסלולי השקעות במוצרים השונים, ואתה יכול להחליף אותם מעת לעת.

מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך בנושא, והוא ינחה אותך כיצד לפעול.

6. מהם התנאים למשיכת כספים מקופת גמל או תכנית ביטוח המוכרת כקופת גמל במעמד עמית עצמאי?

כספים שהופקדו עד דצמבר 2005, ניתנים למשיכה לאחר 15 שנות ותק או בגיל 60 בכפוף ל- 5 שנות וותק. כספים שהופקדו מינואר 2006 ועד דצמבר 2007 ניתנים למשיכה מגיל 60 בכפוף ל– 5 שנות וותק בקופה. כספים שהופקדו מינואר 2008 ואילך ניתנים למשיכה כקיצבה בלבד החל מגיל 60 על ידי העברתם לקופת גמל לחיסכון, כלומר קרן פנסיה או פוליסת ביטוח.
חשוב לציין שבהתאם להוראות תיקון 5, במידה וצברת סכומים מ - 2008 בקופת גמל עד כ - 80,000 ₪  צמוד למדד ינואר 2008 והגעת לגיל הפרישה שהוא 67 וצברת קיצבה חודשית במקום אחר שהיא לפחות 3,850 ₪ בחודש צמוד למדד ינואר 2008, תוכל אז לבצע משיכה ישירה מקופת הגמל של הסכומים בניכוי מס שולי בהתאם להכנסות הנוספות שלך באותה שנה.

7. מהן אפשרויות ההיוון העומדות בפני המבוטח?
ככלל, באם לעמית פנסיה מזערית מכל מקור שהוא, למעט קצבת שארים שמקבל העמית ולמעט קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, יכול העמית להוון את כל הסכום שעולה על הפנסיה המזערית ובנוסף גם היוון של 25% מסכום הקצבה המזערית וזאת ל-5 שנים בלבד, רק במידה ולאחר היוון הסכום שנותר שווה לקצבה המזערית (3,850- צמוד למדד ינואר 2008.)

8. מה מעמדם של כספים שהופקדו לפוליסה לא משלמת לקצבה לאחר תיקון מספר 3?
כספים שהופקדו לאחר 1/2008 וניתנים היו למשיכה על פי הוראת השעה בתיקון מס' 5 ולא נמשכו עד ה-31/12/2011 יחשבו ככספי קצבה. משיכתם בעתיד תבוצע בדרך של קצבה בלבד. המשמעות: הפיכת כסף פטור ממס לכסף חייב במס, אלא אם מדובר בכספי פיצויים פטורים (נזילים) שהמבוטח הורה להעבירם למעמד כספי פרט. (הנ"ל מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים למעט קופ"ג שאינה קופת ביטוח בה לא קיים מעמד פרט).

9. מהם כללי המס למשיכת "סכום הצבירה המזערית"?

א. באם העמית עומד בתנאים כדלהלן: העמית הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004- גיל 67 לגבר או אישה.
ב. סך כספי התגמולים שנצברו בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה משלמות ושאינן משלמות (למעט קרן פנסיה ותיקה) נמוך מסכום הצבירה המזערי  (80,000 שקלים - צמוד למדד ינואר 2008).
4. לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל לחיסכון (למעט קרן פנסיה ותיקה) ואם משולמת קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות (למעט קרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי (3,850 שקלים - צמוד למדד ינואר 2008).


10. האם ישנן אפשרויות משיכה מקופת גמל לקצבה בסכום חד פעמי שאינן מותנות בוותק או בגיל? 

בהחלט, ישנן אפשרויות משיכה מקופות גמל לחיסכון בסכום חד פעמי שאינם מותנות בוותק או בגיל (למעט כספי פיצויים). המחוקק יצר מספר עילות סוציאליות אשר בעטיין ניתן למשוך כספיים באופן חד פעמי וללא תלות בוותק או בגיל כגון: מיעוט הכנסות, הוצאות רפואיות, נכות ופטירה.


11. מהי ההפקדה המרבית בשנת 2017 לניצול הטבות המס בקרן השתלמות לעצמאיים?
ההוצאה המקסימלית שתותר בניכוי: 11,700 שקלים.

12. מהי קצבה מוכרת?

קצבה מוכרת הינה קצבה שנובעת מהפקדות שמוסו ו/או לא קבלו הטבות מס, כמפורט להלן:
חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים שיפורטו להלן:
א. סכומים שחויבו במס בידי העובד במועד ההפקדה לפי סעיף 3(ה3) לפקודה.
ב. תגמולי העובד ששולמו לתוכנית קצבה העולים על השיעור המירבי להפקדה (7%) במכפלת משכורתו של העובד או השכר
   הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך מביניהם.
ג. הפקדות במעמד עצמאי לקופת גמל לקצבה למעט החלק שהעמית היה זכאי בגינוי לזיכוי (סעיף 45 א) או לניכוי (סעיף 47).
ד. כספי פיצויים בקופת גמל לחיסכון או בקופה אישית לפיצויים שהועברו לאחר סיום העבודה ולאחר התחשבנות המס
   לחשבון חדש על שם העמית הסגור להפקדות נוספות.
ה. כספי עמית שנפטר שהועברו על ידי המוטב מקופה לא משלמת או מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים
   לחשבון חדש בקופה לא משלמת לקצבה על שם המוטב הסגור להפקדות נוספות.
ו. הקצבה המוכרת תהא פטורה ללא תקרה, בנוסף לפטור על קצבה מזכה.

13. מהן הטבות המס לעצמאי בעת הפקדה לקרן השתלמות?

סעיף 17 (5א) לפקודת מס הכנסה מגדיר את ההטבות כדלקמן: הכנסה קובעת: הכנסה מעסק / משלח יד עד260,000 ₪ לשנה.
שיעורי הפקדה: עד 4.5% מההכנסה החייבת או ההכנסה הקובעת, לפי הנמוך מבינהן. תקרת הפקדה מוטבת לרווחים ריאלים פטורים ממס: 18,240 ₪ לשנה – תקרה זו לא תלויה בהכנסת העצמאי.

14. באילו תנאים תוכר ההוצאה עבור תשלום ביטוח אובדן כושר עבודה?

סעיף 32 (14) לפקודת מס הכנסה מגדיר את התנאים כדלקמן:

תשלום ביטוח אכ"ע אינו מותר בניכוי, אלא אם (תנאים מצטברים): ההכנסה בשלה נרכש הביטוח היא
לפי סעיף 2 (1) או (2) – הכנסה מעסק או משלח יד או הכנסה ממשכורת.
ההוצאה הינה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה או 2.5 פעמים שמ"ב לפי הנמוך מביניהם.
במידה ושיעור ההוצאה הוא בין 2.5%-3.5% יופחתו תגמולי המעסיק בהתאמה לשיעור בין 4%-5%.
הביטוח הינו ביטוח מועדף - תקופת הביטוח הינה עד גיל 60 לפחות (למעט בביטוח קבוצתי) ומשך
תשלום הכספים במקרה של אי כושר הינו עד תום תקופת אי הכושר או עד גיל 60 לפחות לפי המוקדם מביניהם.


15. מהי הכדאיות בהפקדות שוטפות לפיצויים בגין עובדים?
הפרשות שוטפות לפיצויים מקנות למעסיק הוצאה לצרכי מס המקטינה את תשלומי המס ומונעת בעתיד חיפוש מקורות לתשלום פיצויים לעובדים.

 

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה כלשהי, ואין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני, ייעוץ מס ו/או תכנון פיננסי המותאמים במדויק לצרכי הלקוח.
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון