יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

חברי דירקטוריון וועדות דירקטוריון 

 חברי דירקטוריון
ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון
מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
גב' לימור לבנת, דח"צ
מר יובל הברמן, דירקטור
מר ניסים שרם, דירקטור
אסתר ברק לנדס דח"צ
מר אריה מינטקביץ
מר גיל קורץ, דח"צ
מישאל וקנין, דח"צ
 

תדירות ישיבות הדירקטוריון לא תפחת מהוראות כל דין.

 חברי וועדות דירקטוריון 

חברי ועדת השקעות
מר זאב גוטמן, יו"ר
אסתר ברק לנדס דח"צ
מר דוד גולן
מר אהרון ציטרין
מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש על פי תקנות מ"ה.

חברי ועדת הביקורת
 גיל קורץ, יו"ר
גב' לימור לבנת, דח"צ
גב' אסתר ברק לנדס
מישאל וקנין, דח"צ
בועדת הביקורת מתקיימת לא פחות מ-4 ישיבות במהלך שנה קלאנדרית. 

 ועדת אשראי

גוטמן זאב, יו"ר

זהב אלי
פרס לכיש עדנה
אהוד סביון

 

 

 

 

 
ועדת האשראי מתכנסת אחת לשבועיים.

* וועדת אשראי משותפת לשלושת הגופים המוסדיים בקבוצת מגדל- מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

חברי ועדת תגמול

אסתר ברק לנדס- דח"צית
גיל קורץ-דח"צ
לימור לבנת- דח"צית
מישאל וקנין-דח"צ
ועדת תגמול מתכנסת מעת לעת לפי הצורך. 

בעלי המניות ובעלי השליטה
יוזמה בבעלות מלאה של "מגדל חברה לביטוח בע"מ".

 
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון