קצבת נכות וקצבת שארים לעובד  

במדריך זה תוכל ללמוד על זכויותיך כעובד במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה וכן לקבל הכוונה ומתן כלים לתהליך תביעת התשלום מקרן הפנסיה.
 

קצבת נכות בקרן פנסיה

הינך זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה במידה והינך עמית מבוטח שעקב ליקוי בריאותי (כולל תאונת דרכים או שמירת הריון) איבדת לפחות 25% מכושר העבודה שלך, ואינך מסוגל לעבוד תקופה של 90 יום לפחות בעבודתך או בעבודה אחרת המתאימה לך לפי ניסיונך, השכלתך והכשרתך.

פנסיית הנכות נקבעת לפי:

  השכר הקובע (השכר הקובע הינו השכר הממוצע: ב-3 חודשים אחרונים או ב-12 חודשים אחרונים או ב-12 החודשים שקדמו ל-12 החודשים האחרונים- לפי הגבוה מביניהם)
גיל מבוטח ביום ההצטרפות
מסלול הביטוח החל על העמית

האחריות על הגשת המסמכים הרלוונטיים לתביעת הנכות מוטלת עליך, ויש להגישם סמוך ככל האפשר למועד קרות האירוע הביטוחי.

בתום הגשת המסמכים ואישורם על ידי הקרן, הם יועברו לרופא הקרן לקביעת שיעור הנכות ומשך תקופתה. ניתן לערער על קביעת רופא הקרן, ולכנס ועדה רפואית (ועדה בת שני רופאים או יותר שאיננה כוללת את רופא הקרן שקבע את ההחלטה בגין העמית שערער וכן רופא לבחירת העמית, ככל שיבקש). במידה וגם בוועדה זו יהיו חילוקי דעות,  ניתן יהיה לערער לועדה רפואית לערעורים לענייני קרנות פנסיה.

כדאי לדעת!

  עליך להעביר טופס תביעת נכות לקרן הפנסיה בצירוף כל המסמכים המפורטים בטופס.
הכיסוי לנכות (אובדן כושר עבודה) כולל שחרור מלא או חלקי מתשלום פרמיות בתקופת הנכות של המבוטח (שחרור ) ללא פגיעה בצבירה לקצבת זקנה, כאילו המשיך להפקיד.
 אובדן כושר השתכרות מעל 75% יזכה את המבוטח בפיצוי מלא בהתאם למסלול הביטוח שבחר. הקצבה תשולם למבוטח לאורך תקופת הנכות עד השיקום או הפרישה - המוקדם מביניהם.
 נכה הממשיך לעבוד, יכול להשתכר, יחד עם פנסיית הנכות, עד ל- 100% ממוצע משכורתו ב- 12 החודשים האחרונים לתשלום הפרמיות.
 במקרה בו הפך המבוטח בפנסיית נכות לחולה סיעודי, הוא יהיה זכאי להגדלת פנסיית נכות ב- 33%, אך לא מעבר ל- 100% מהשכר הקובע.

 קצבת שאירים בקרן פנסיה

 קצבת שאירים הינה תשלום חודשי שוטף המגיע לבני משפחתו (שאיריו) של עמית אשר נפטר במהלך תקופת חברותו בקרן. אלמן/ה יקבל/תקבל את התשלום - לכל ימי חייה/ו, הורה נתמך - לכל ימי חייו, יתומים - עד הגיעם לגיל 21, בן עם מוגבלות - יקבל פנסיית שאירים לכל ימי חייו.
בכל מקרה לא יעלה צירוף שיעורי פנסיית השאירים לכל שאירי המבוטח ביחד על קצבת השאירים הבסיסית, כאשר סדר העדיפויות הינו: האלמנה, היתומים, ההורים.

לאחר מות המבוטח על האלמנה להגיש את טפסי התביעה לקרן הפנסיה. הטפסים אמורים להכיל בין היתר תעודת פטירה, מסמכים רפואיים, סיבת הפטירה, צילומי ת.ז, פרטי בנק ושאר מסמכים ופרטים אישיים כמפורט בטפסי התביעה.

בתום הגשת מסמכי התביעה וכל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים, ואישורם על ידי הקרן יועברו המסמכים הרפואיים לרופא הקרן לבחינה בהיבטים הרפואיים.
במידה ואלמנת המבוטח לא מסכימה עם הקביעה, היא רשאית לערער ולכנס ועדה רפואית (ועדה בת שני רופאים או יותר שאיננה כוללת את רופא הקרן שקבע את ההחלטה בגין העמית שערער וכן רופא לבחירת העמית, ככל שיבקש). במידה וגם בוועדה זו יהיו חילוקי דעות, יהיה ניתן לערער לועדה רפואית לערעורים לענייני קרנות פנסיה

קצבת השאירים נקבעת לפי:

  השכר הקובע לשאירים (ממוצע של שכר המבוטחים ב-3 חודשים אחרונים או ב-12 חודשים אחרונים - הגבוה מביניהם)
גיל מבוטח ביום ההצטרפות
מסלול הפנסיה אליו שייך המבוטח


כדאי לדעת!

  עליך להעביר טופס תביעת פנסיית שאירים לקרן הפנסיה  בצירוף כל המסמכים המפורטים בטופס.
אם כל שאירי המבוטח הינם יתומים מעל גיל 18 - ניתן להמיר את פנסיית השאירים החודשית בפדיון כל הכספים הצבורים.
פנסיית השאירים לאלמנה תשולם לפחות לתקופה של 240 חודשים.
פנסיית השאירים לאלמנה ניתנת להיוון חלקי של עד 25% למשך עד 5 שנים ובלבד שפנסיית השאירים לאחר ההיוון תהיה לפחות הקצבה המזערית.
במקרה שאין אלמנה, יהיו זכאים היתומים גם לפנסיה של האלמנה והיא תחולק ביניהם.

 

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון