מסלולי השקעה בקרן הפנסיה מגדל מקפת 

להלן פירוט מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה, 'מגדל מקפת אישית' ו'מגדל מקפת משלימה', לבחירת עמיתי הקרן:

פירוט המסלולים – "מגדל מקפת אישית"

כספי הקרן בגין המבוטחים ינוהלו במסלולי ההשקעה כמפורט להלן: 

1.           מודל השקעות תלוי גיל– כספי המבוטחים יושקעו במסלול השקעה לפי גיל המבוטח, בהתאם לטווח הגילים, כמפורט להלן: 

§         מסלול לבני 50 ומטה

§         מסלול לבני 50 עד 60

§         מסלול לבני 60 ומעלה (עד למועד תחילת תשלום הקצבה) 

כספי הקרן במסלולים יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת. 

במקרה של בחירה במודל זה, עם הגיעו של המבוטח לגיל העליון שבטווח הגילים במסלול, יועברו הכספים באופן אוטומטי למסלול ההשקעה בטווח הגילים הבא אחריו. 

שים לב, ניתן לבחור מסלול מהמסלולים המפורטים לעיל, שלא במסגרת מודל תלוי גיל, בין אם גילו של המבוטח בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה ובין אם גילו אינו בטווח הגילים במסלול. בחירה זו משמעה כי הכספים לא יועברו ממסלול זה למסלול אחר, ללא בקשת המבוטח וזאת גם אם גילו לא יתאים לטווח הגילים במסלול החל עליו. 

2.     מסלול כללי – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מ- 01/01/2016. 

3.      מסלול מניות – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  

4.      מסלול שקלי טווח קצר נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

5.     מסלול אג"ח – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  

6.     מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

לאישור בדץ לחץ כאן 

לאמנת השבת לחץ כאן 

פירוט המסלולים – "מגדל מקפת משלימה"

כספי הקרן בגין המבוטחים ינוהלו במסלולי ההשקעה כמפורט להלן: 

1.           מודל השקעות תלוי גיל– כספי המבוטחים יושקעו במסלול השקעה לפי גיל המבוטח, בהתאם לטווח הגילים, כמפורט להלן: 

§         מסלול לבני 50 ומטה

§         מסלול לבני 50 עד 60

§         מסלול לבני 60 ומעלה (עד למועד תחילת תשלום הקצבה) 

כספי הקרן במסלולים יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת. 

במקרה של בחירה במודל זה, עם הגיעו של המבוטח לגיל העליון שבטווח הגילים במסלול, יועברו הכספים באופן אוטומטי למסלול ההשקעה בטווח הגילים הבא אחריו. 

שים לב, ניתן לבחור מסלול מהמסלולים המפורטים לעיל, שלא במסגרת מודל תלוי גיל, בין אם גילו של המבוטח בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה ובין אם גילו אינו בטווח הגילים במסלול. בחירה זו משמעה כי הכספים לא יועברו ממסלול זה למסלול אחר, ללא בקשת המבוטח וזאת גם אם גילו לא יתאים לטווח הגילים במסלול החל עליו. 

2.     מסלול כללי – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מ- 01/01/2016. 

3.        מסלול מניות – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  

4.      מסלול שקלי טווח קצר – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

5.     מסלול אג"ח – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  

6.     מסלול הלכה – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

 

 לאישור בדץ לחץ כאן       
לאמנת השבת לחץ כאן  

 

טופס בקשה לבחירת אפיק השקעה 

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון