חוק פנסיה חובה 2008 - חשוב לדעת 

 תוקף חוקי של ההסכם
  מכוח חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז (1957). להסכם קיבוצי תוקף של חוק מגן.
המשמעות: העובד אינו יכול לוותר על זכות זו. היה וויתר - לוויתור אין  תוקף משפטי.
צו הרחבה - על פי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים המחיל את תכולת ההסכם  על כלל העובדים במשק!
* מעסיק שאינו מבטח עובד, אפילו בהתאם לבקשתו המפורשת של העובד שלא לבטחו, חשוף לתביעה בקרות ארוע ביטוחי.

 על מי חל ההסכם
כל העובדים במשק שאין להם הסכם מיטיב

 מהו הסכם מיטיב ?
הסדר פנסיוני שבו שיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני גבוהים מהמפורט בצו.

 על מי לא חל ההסכם
 נשים מתחת לגיל 20 וגברים מתחת לגיל 21.
עובד המבוטח בפנסיה תקציבית.
מי שפרש מהעבודה בגיל פרישה והחל לקבל קיצבה שוטפת מקרן פנסיה או מעסיק.
מי שיש לו הסכם מיטיב.
המשמעות: ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה עשויים להיטיב עם זכויות העובד אך לא לגרוע מזכויותיו מכוח הסדרים מיטיבים נזכרים.

 תקופת המתנה להחלת ההסכם
 החל משנת 2009 קוצרה תקופת ההמתנה לששה חודשים.
עובד אשר היה בעל הסכם פנסיוני קודם והתחיל לעבוד במקום עבודה חדש - ללא קשר לוותק, זכאי לזכויות סוציאליות מהחודש הראשון. אך המעסיק רשאי להפקיד בתום שלושה חודשים או בתום שנת המס רטרואקטיבית, המוקדם מבין השניים.

 סוג המוצר
  קופת גמל משלמת לקיצבה - קרנות פנסיה חדשות וקופות ביטוח (שאושרו כקופות גמל משלמת לקיצבה) ולהן כיסוי לאובדן כושר עבודה ומוות. 
ברירת המחדל הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה.
ההסכם כפוף לסעיף 20 לזכותו של העובד לבחור כל סוג של קופה שירצה (גם כזו שאינה מוגדרת בהסכם).

 השכר המבוטח
השכר בפועל אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק (כ - 10,273ש"ח, נכון ל- 1.1.2019).

מבנה הפרשות

שיעורי ההפרשות עלו במהלך השנים החל משנת 2008 והגיעו למדרגה הגבוהה ביותר בשנת 2017 כדלקמן:

 

החל מיום   הפרשות המעסיק הפרשות העובד  הפרשות המעסיק לפיצויים סה"כ 

 01.01.2017 ואילך

6.5%

6%

6%

18.5%


הודעת עובד
עובד שהתחיל לעבוד לאחר 01.01.2008 - חייב להודיע על בחירתו בסוג הקופה תוך 60 יום מתחילת עבודתו.
בכל מקרה של אי הודעה חייב המעסיק לבטח את עובדיו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
הפרשות המעסיק על פי הסכם זה יבואו במקום פיצויי פיטורין בהתאם לסעיף 14 לחוק.
כל הפרשה לטובת פיצויים מעבר להסכם - לכל קופת גמל שהיא, יוכל המעסיק לבחור האם להכיל את סעיף 14 או לא.
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון