נא לא לפרסם את הדף!!! לפרסום ב-4.3.2016

 

מסלולי השקעה 

כל אחד בוחר את המסלול המתאים לו  

פוליסות ביטוח חיים עם חיסכון - לשכירים ולעצמאים - מציעות מסלולי השקעה שונים לכספי החיסכון שלך. הכסף שאתה חוסך בפוליסה מנוהל בשוק ההון ומניב תשואות. באפשרותך לבחור את מסלול ההשקעה לפי רמת סיכון מועדפת, סגנון ההשקעה המתאים לך ומגמות משתנות בשוק ההון. ניתן לעבור ממסלול למסלול, בהתאם לתנאי הפוליסה. 
פירוט מסלולים ומדיניות השקעה בתוכניות הפנסיוניות - פוליסות ביטוח חיים עם חיסכון לשכירים ועצמאים של מגדל (קוד גוף מוסדי באוצר: 520004896)


באפשרותך לבחור בין מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות: 

מודל השקעות מנוהל תלוי גיל - מסלולי ברירת המחדל:

1. מגדל מסלול לבני 50 ומטה
2. מגדל מסלול לבני 50 עד 60
3. מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

- נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
- מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל,  בהתאם לגילו,  אלא אם בחר אחרת.
- עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו,ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר ב- 10 לחודש, בחודש הראשון ברבעון העוקב לרבעון שבו הגיע המבוטח לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. ככל שה- 10 לחודש אינו יום עסקים, תבוצע ההעברה ביום העסקים הראשון העוקב ל- 10 לחודש האמור.
- עמית רשאי להצטרף למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.

מסלול השקעה כללי (סגור למצטרפים חדשים) - מסלול השקעה ברירת מחדל - מסלול השקעה שאין בו התמחות באפיק השקעות ספציפי ושבמסגרתו רשאית החברה לבצע כל עסקה, בכפוף לתקנות דרכי ההשקעה.
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל - נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
מסלול אג"ח עד 10% מניות - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10%. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
מגדל אג"ח עד 25% מניות (מסלול כללי  2 לשעבר)  - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
מסלול כללי 3 (סגור למצטרפים חדשים) - לפחות 35% אך לא יותר מ-65% מהנכסים יושקעו במניות. יתרת הנכסים במסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות ההשקעה. הנכסים במסלול זה יושקעו בארץ או בחו"ל.
מגדל מסלול מניות - נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל,  בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75%- ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים ,בתעודות סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
מגדל מסלול חו"ל - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.  חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
מגדל מסלול הלכה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
לאישור הבד"ץ לחץ כאן
מגדל מסלול אג"ח - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מגדל מסלול שקלי טווח קצר - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות   ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


 
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
התשואה המוצגת הינה התשואה הנומינאלית שהשיגה הקרן בתקופה הנתונה, לפני ניכוי דמי ניהול, בגין סכום המיועד לחיסכון שהיה במסלול ההשקעה לאורך כל תקופת החישוב. חישוב תשואה שהושגה בפועל בפוליסה ספציפית מתחשב בין היתר במועדי ההפקדות של כספי החיסכון במסלול ומועדי המשיכות ממנו, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה הרלוונטית וההסדר התחיקתי.
.

מחשבון התשואות מאפשר לך לבצע חישוב של התשואה הנומינאלית ברוטו שהשיגה כ"א ממסלולי ההשקעות המוצגים במחשבון בתאריכים כפי שתגדיר.

.

במחשבון התשואות - החישוב מתאריך מסוים ("יום הראשון לחישוב") מבוסס על מדד הסגירה של המסלול ביום העסקים האחרון שקדם ליום הראשון לחישוב. החישוב "עד לתאריך" מסוים ("יום אחרון לחישוב") מבוסס על מדד הסגירה של המסלול ביום האחרון לחישוב, אם היה יום עסקים, ואם היום האחרון לחישוב לא היה יום עסקים - מדד הסגירה של המסלול ביום העסקים האחרון שקדם ליום האחרון לחישוב.

הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון