מקדמי חלוקה לקצבה לשכירים ועצמאים 

כיצד ניתן לחשב מקדמי חלוקה קצבה? 

החישוב על בסיס מקדמי חלוקה לקצבה המשווקים החל מ- 1.1.2013, ואשר אינם מובטחים מפני שינויים בתוחלת החיים.

 
מקדמי חלוקה לקצבה בפוליסות שכירים ועצמאיים - מסלולים א' ו- ב'
מקדמי החלוקה לקצבה בפוליסה לשכירים ובתכנית תגמולים לעצמאיים, למבוטח שבחר במסלול קצבה א'  וב'- תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח, עם השלמה ל- 240 תשלומים במקרה פטירה.
 
מבוטח שבחר במסלול קצבה א', תשולם לו הקצבה החודשית למשך כל ימי חייו. נפטר המבוטח לאחר מועד תחילת תשלום הקצבה ולפני ששולמו לו 240 תשלומי קצבה חודשית, תמשיך החברה לשלם את תשלומי הקצבה החודשית למוטב, וזאת עד תום 240 תשלומי קצבה חודשית ממועד תחילת תשלומי הקצבה למבוטח.
מבוטח שזכאי לבחור במסלול קצבה ב' ובחר במסלול זה, תשלם לו החברה קצבה חודשית מופחתת כהגדרתה בתנאי הפוליסה, החל ממועד תחילת תשלום הקצבה וכל עוד המבוטח בחיים.נפטר המבוטח לאחר מועד תחילת תשלום הקצבה המופחתת ולפני ששולמו לו  240 תשלומי קצבה חודשית, תמשיך החברה לשלם את תשלומי הקצבה החודשית המופחתת למוטב, וזאת עד תום 240 תשלומי קצבה חודשית ממועד תחילת תשלומי הקצבה למבוטח, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

החל המבוטח לקבל קצבה בהתאם למסלול קצבה ב' ולאחר מכן הפך לבעל צורך סיעודי, כהגדרתו בתנאי הפוליסה, יהיה המבוטח זכאי, לאחר תום תקופת המתנה, לתשלום חודשי נוסף בגובה של  (מחצית) 50% מהקצבה החודשית המופחתת שהוא זכאי לה ("תוספת סיעוד") ולא יותר מ-20,000 שקלים חדשים, צמוד למדד ינואר 2013. תוספת סיעוד תשולם למבוטח החל מתום תקופת ההמתנה ותימשך כל עוד המבוטח הינו בעל צורך סיעודי, אך לא יותר מ-30 חודשים.
מובהר כי מקדמי החלוקה לקצבה המוצגים בטבלת המקדמים מוצגים לצורך המחשה בלבד, ואינם מובטחים מפני שינויים.
מקדם החלוקה לקצבה ייקבע לכל מבוטח  בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותו במועד תשלום הקצבה הראשונה בהתאם לתנאי הפוליסה, ועל פי מסלול הקצבה שיבחר, ומקדמי הקצבה שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה.
מקדמי הקצבה המוצגים בטבלה מבוססים בין היתר על טבלאות שיעורי תוחלת חיים שעל פיהן פועלת החברה במועד פרסומן, ועל ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור 4% בהתאם להמחשה הקבועה בהוראות המפקח על הביטוח, בניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.
מקדמי החלוקה לקצבה עשויים להשתנות בכפוף להחלטת החברה, וככל שתבחר החברה לשנותם יוצגו באתר החברה טבלאות מקדמי חלוקה עדכניות המחליפות את הטבלה שלעיל.
הקצבה החודשית שתשלם החברה תתבסס על קצבה יסודית שתיקבע על פי מין המבוטח, גיל המבוטח במועד תחילת תשלום הקצבה ועל פי השנה הקלנדרית שבה יחול מועד זה, והיא תשתנה על פי שיעור התשואה על ההשקעות בניכוי הריבית התחשיבית ובניכוי דמי ניהול בשיעור כמפורט לעיל.
חישוב הקצבה החודשית היסודית למבוטח שהחל לקבל קצבה בשנת 2013 ייעשה על-ידי חלוקת ערך הפדיון העומד לזכותו  במועד תחילת תשלום הקצבה, במקדמי חלוקה לקצבה כפי שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה, וזאת בהתאם למין המבוטח וגילו במועד תחילת תשלום הקצבה.  

למבוטח שבחר במסלול קצבה ב' יופחת מהקצבה שתחושב לפי מקדמי החלוקה לקצבה המפורטים בטבלה "שיעור ההפחתה" כאמור בתנאי מסלול ב' המפורטים בפרק תנאי הקצבה שבפוליסה.
מקדמי חלוקה לקצבה בפוליסות לשכירים ולעצמאיים - מסלול ג'
מקדמי החלוקה לקצבה בפוליסה לשכירים או בתכנית תגמולים לעצמאיים, למבוטח שבחר במסלול קצבה ג' - תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח.
 
מבוטח שבחר במסלול קצבה ג', תשולם לו הקצבה החודשית למשך כל ימי חייו.
עם מותו לאחר מועד תחילת תשלום הקצבה יסתיימו התשלומים, והמוטב או שאיריו או כל גורם אחר לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף.
מובהר כי מקדמי החלוקה לקצבה המוצגים בטבלת המקדמים מוצגים לצורך המחשה בלבד,  ואינם מובטחים מפני שינויים.
מקדם החלוקה לקצבה ייקבע לכל מבוטח  בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותו במועד תשלום הקצבה הראשונה בהתאם לתנאי הפוליסה, ועל פי מסלול הקצבה שיבחר, ומקדמי הקצבה שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה.
מקדמי הקצבה המוצגים בטבלה מבוססים בין היתר על טבלאות שיעורי תוחלת חיים שעל פיהן פועלת החברה במועד פרסומן, ועל ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור 4% בהתאם להמחשה הקבועה בהוראות המפקח על הביטוח, בניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.
מקדמי החלוקה לקצבה עשויים להשתנות בכפוף להחלטת החברה, וככל שתבחר החברה לשנותם יוצגו באתר החברה טבלאות מקדמי חלוקה עדכניות המחליפות את הטבלה שלעיל.
הקצבה החודשית שתשלם החברה תתבסס על קצבה יסודית שתיקבע על פי מין המבוטח, גיל המבוטח במועד תחילת תשלום הקצבה ועל פי השנה הקלנדרית שבה יחול מועד זה, והיא תשתנה על פי .שיעור התשואה על ההשקעות בניכוי הריבית התחשיבית ובניכוי דמי ניהול בשיעור כמפורט לעיל.
חישוב הקצבה החודשית היסודית למבוטח שהחל לקבל קצבה בשנת 2013 ייעשה על-ידי חלוקת ערך הפדיון העומד לזכותו  במועד תחילת תשלום הקצבה, במקדמי חלוקה לקצבה כפי שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה, וזאת בהתאם למין המבוטח וגילו במועד תחילת תשלום הקצבה.
מקדמי חלוקה לקצבה בפוליסות לשכירים ועצמאיים - מסלול ד'
מקדמי החלוקה לקצבה בפוליסה לשכירים או בתכנית תגמולים לעצמאיים, למבוטח שבחר במסלול קצבה ד' - תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח  והבטחה של מספר תשלומים שייקבע על ידי המבוטח במועד בקשתו לתשלום הקצבה הראשונה.
 
הטבלאות מציגות את מקדמי החלוקה לקצבה בהתאם לתקופת יתרת תשלומים מובטחת על פי מספר דוגמאות בלבד.
המבוטח יכול לבחור בהבטחה של מספר תשלומים שונה מהמספר המופיע בטבלאות אלו.
במקרה שיבחר בתקופת הבטחה אחרת שאיננה מופיעה בטבלאות, יוכל המבוטח לקבל את נתוני מקדם החלוקה לקצבה המתאים לו במשרדי החברה.
מבוטח שבחר במסלול קצבה ד', תשולם לו הקצבה החודשית למשך כל ימי חייו.
עם מותו לאחר מועד תחילת תשלום הקצבה, תשולם למוטבים אשר נקבעו על ידו, יתרת תשלומים בהתאם לתקופה אשר נקבעה על ידי המבוטח במועד תחילת תשלום הקצבה.
מובהר כי מקדמי החלוקה לקצבה המוצגים בטבלת המקדמים מוצגים לצורך המחשה בלבד,  ואינם מובטחים מפני שינויים.
מקדם החלוקה לקצבה ייקבע לכל מבוטח  בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותו במועד תשלום הקצבה הראשונה בהתאם לתנאי הפוליסה, ועל פי מסלול הקצבה שיבחר, ומקדמי הקצבה שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה.
מקדמי הקצבה המוצגים בטבלה מבוססים בין היתר על טבלאות שיעורי תוחלת חיים שעל פיהן פועלת החברה במועד פרסומן, ועל ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור 4% בהתאם להמחשה הקבועה בהוראות המפקח על הביטוח, בניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.
מקדמי החלוקה לקצבה עשויים להשתנות בכפוף להחלטת החברה, וככל שתבחר החברה לשנותם יוצגו באתר החברה טבלאות מקדמי חלוקה עדכניות המחליפות את הטבלה שלעיל.
הקצבה החודשית שתשלם החברה תתבסס על קצבה יסודית שתיקבע על פי מין המבוטח, גיל המבוטח במועד תחילת תשלום הקצבה ועל פי השנה הקלנדרית שבה יחול מועד זה, והיא תשתנה על פי .שיעור התשואה על ההשקעות בניכוי הריבית התחשיבית ובניכוי דמי ניהול בשיעור כמפורט לעיל.
חישוב הקצבה החודשית היסודית למבוטח שהחל לקבל קצבה בשנת 2013 ייעשה על-ידי חלוקת ערך הפדיון העומד לזכותו  במועד תחילת תשלום הקצבה, במקדמי חלוקה לקצבה כפי שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה, וזאת בהתאם למין המבוטח וגילו במועד תחילת תשלום הקצבה.
מקדמי חלוקה לקצבה - בפוליסות לשכירים ועצמאיים - מסלול ה'
מקדמי החלוקה לקצבה בפוליסה לשכירים או בתכנית תגמולים לעצמאיים למבוטח שבחר במסלול קצבה ה' - תשלום קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ובמותו המשך תשלומים לבן/בת זוג בכפוף לתנאי הפוליסה, בשיעור אשר נקבע על ידי המבוטח במועד התחלת תשלומי הקצבה.
 
במסלול זה למבוטח קיימת האפשרות טרם מועד קבלת הקצבה הראשונה לקבוע את שיעור התשלום מתוך הקצבה שאותו הוא מבקש במקרה מותו, לשלם לבן/בת זוגו כמוגדר בתנאי הפוליסה, ובכפוף לתנאי הפוליסה, לכל ימי חייו.
מקדמי החלוקה לקצבה יחושבו בין היתר על-פי טבלאות שיעורי תוחלת חיים שעל-פיהן תפעל החברה במועד תחילת תשלום הקצבאות למבוטח, על פי גילם של המבוטח ושל בן/בת זוגו במועד מתן ההודעה, מינם של המבוטח ובן/בת זוגו, על פי שיעור הקצבה שתשולם לבן/בת זוגו של  המבוטח, וכן על פי שיעורי הריבית התחשיבית השנתית שתהיה נהוגה בחברה במועד מתן ההודעה.
מקדמי החלוקה המוצגים בטבלאות להלן מוצגים כדוגמא להמחשה בלבד, כאשר  בן/בת הזוג בדוגמאות אלו צעיר בשלוש שנים מן המבוטח.
חישוב מקדם חלוקה לקצבה בתנאים השונים מתנאי טבלאות אילו ניתן לקבל  במשרדי החברה.
מבוטח שבחר במסלול קצבה ה', תשולם לו הקצבה החודשית למשך כל ימי חייו.
עם מותו לאחר מועד תחילת תשלום הקצבה, ישולם לבן/בת זוגו בכפוף לתנאי הפוליסה, למשך כל ימי חייו, שיעור מן הקצבה כפי שקבע המבוטח עם תחילת תשלום הקצבה.
מובהר כי מקדמי החלוקה לקצבה המוצגים בטבלת המקדמים לצורך המחשה בלבד,  ואינם מובטחים מפני שינויים.
מקדם החלוקה לקצבה ייקבע לכל מבוטח בכפוף לתנאי הפוליסה שברשותו במועד תשלום הקצבה הראשונה בהתאם לתנאי הפוליסה, ועל פי מסלול הקצבה שיבחר, ומקדמי הקצבה שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה.
מקדמי הקצבה המוצגים בטבלה מבוססים בין היתר על טבלאות שיעורי תוחלת חיים שעל פיהן פועלת החברה במועד פרסומן, ועל ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור 4% בהתאם להמחשה הקבועה בהוראות המפקח על הביטוח, בניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.6%.
מקדמי החלוקה לקצבה עשויים להשתנות בכפוף להחלטת החברה, וככל שתבחר החברה לשנותם יוצגו באתר החברה טבלאות מקדמי חלוקה עדכניות המחליפות את הטבלה שלעיל.
הקצבה החודשית שתשלם החברה תתבסס על קצבה יסודית שתיקבע על פי מקדם החלוקה כאמור לעיל במועד תחילת תשלום הקצבה ועל פי השנה הקלנדרית שבה יחול מועד זה, והיא תשתנה על פי שיעור התשואה .על ההשקעות בניכוי הריבית התחשיבית ובניכוי דמי ניהול בשיעור כמפורט לעיל.
חישוב הקצבה החודשית היסודית למבוטח שהחל לקבל קצבה בשנת 2013 ייעשה על-ידי חלוקת ערך הפדיון העומד לזכותו  במועד תחילת תשלום הקצבה, במקדמי חלוקה לקצבה כפי שיהיו נהוגים בחברה במועד תשלום הקצבה הראשונה, וזאת בהתאם למין המבוטח וגילו במועד תחילת תשלום הקצבה.
 
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון