שאלות ותשובות על קופות גמל  

תשובות לשאלות נפוצות של שכירים ועצמאים אודות חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל 

קופת גמל היא פתרון לחיסכון פנסיוני עבור שכירים ועצמאים. מאות אלפים חוסכים שנים רבות בקופות הגמל. הדילמות המשותפות לחוסכים עשויות לעזור לך בהתלבטות ובקבלת החלטה.
 
מהי קופת גמל?
קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.
אלו סוגי קופות גמל קיימים במגדל ?

קופת גמל לחיסכון לעמיתים שכירים - העובד ומעסיקו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;
קופת גמל לחיסכון לעמיתים עצמאים - העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעסיקו);
קופת גמל אישית לפיצויים - קופת גמל בה המעסיק מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד;
קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעסיקו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעסיק;
קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד;
קופת גמל מרכזית לפיצויים - קופת גמל בה העמית הוא המעסיק;
קופת גמל לדמי מחלה - קופת גמל בה העמית הוא המעסיק המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו.

מה עלי לעשות כדי ליהנות מהטבות המס?

בהפקדה קופת גמל לחיסכון לשכירים - חלק העובד מנוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. בגין הפקדה זו ניתן זיכוי ממס לעובד אשר מקטין את סך המס שמשלם העובד.

בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים - לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על המבוטח השכיר להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי המבוטח לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת: www.mof.gov.il/taxes .

עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה. יחיד רשאי לנצל את הטבת המס גם בשל הפקדותיו לקופות גמל על שם בן זוגו וילדיו .

איך מנוהל הכסף שלי?
בתקנון קופת גמל נקבעת מדיניות ההשקעה של הקופה. במידה ומדובר בקופה מסלולית מצויינת בתקנון מדיניות ההקשעה לגבי כל מסלול ומסלול. 
האם יש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה?
קופות גמל אינן כוללות כיסוי לאובדן כושר עבודה.
האם יש בחירה בין מסלול הוני למסלול קיצבתי?
החל מה-1.1.08 כל ההפקדות לקופת גמל הינן למטרות קצבה בלבד.  בעת הזכאות למשיכת הכספים, לצורך ביצוע המשיכה יש להעביר את הכספים לקופת גמל לחיסכון.
מהו שיעור ההפקדות בקרן השתלמות ?

לשכירים – חלק העובד לא יפחת משליש מחלק המעסיק. ההפקדות הנהוגות הינן בשיעורים של 7.5% ע"ח מעסיק ו – 2.5% עובד

האם אני יכול להצטרף לקופת גמל בתור עצמאי?

כן. כל שעליך לעשות הוא למלא את טופס ההצטרפות ולהעבירו אל משרדי החברה.

לטפסי קופות גמל >

המעסיק רוצה לתת לי קרן פנסיה ואני מעדיף קופת גמל. מה לעשות?
חוק 20 לקופות הגמל קובע כי העובד זכאי לבחור בכל אפיק חסכון פנסיוני שירצה.
מה החלק שלי ומה החלק של המעסיק בהפקדות לקופת גמל?

לקופת גמל לתגמולים לשכירים:
שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעסיק לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העובד. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו.
כנגד הפקדות המעסיק למרכיב תגמולי המעסיק עד לשיעור של 5% ממשכורתו של העובד השכיר, יפקיד המבוטח השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעסיק.

לקופת גמל אישית לפיצויים:
שיעור ההפקדה לקופת גמל לפיצויים לא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבויות המעסיק עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, או לפי הסכם עבודה ובלבד שלא יעלה על השיעור של 8.33% ממשכורתו.

1 | 2 |
 
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון