שאלות בנושא חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו 

 

עבור מקרים בהם קיים פסק דין בהתאם להוראות החוק לחלוקת חסכון פנסיוני, בין בני זוג  שנפרדו, התשע"ד – 2014

 מהם המסמכים אותם יש להגיש לשם הוספת הערה לפי חוק חלוקת חסכון פנסיוני?
על בן/ת הזוג לשעבר להגיש בקשה על גבי הטפסים מצויים באתר האינטרנט של החברה. קיימים טפסים נפרדים לבקשות לרישום חסכון פנסיוני לפי סוג התוכניות הרלבנטיות אשר ברשות החוסך וכדלהלן: תוכניות שהם צבירת כספים, תוכניות שהן צבירת זכויות בקרן ותיקה ותוכניות שהן צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה. יש למלא בטפסים הרלבנטים את כל הפרטים הנדרשים.
לבקשה כאמור יש לצרף פסק הדין מקורי לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין; כמו כן יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות של בן/ת הזוג לשעבר כולל ספח כתובת ברור וקריא.

 באיזה אופן יש להעביר את כל המסמכים לחברת הביטוח? 
בקשה לרישום תוגש על ידי בן/ת הזוג לשעבר, בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסמה החברה באתר האינטרנט. הגיעה בקשה לרישום באופן אחר שלא כאמור לעיל, היא תטופל בהתאם לתאריך שבו התקבלה ההודעה בחברה.

 כיצד ממשיך תהליך החלוקה לאחר רישום ההערה?
לאחר קבלת בקשה ערוכה כדין, החברה תעביר תשובתה לבקשה, תוך התייחסות להמשך התהליך של החלוקה. 

 האם מדובר באירוע מס?
חלוקה או פדיון של מוצר פנסיוני, ככל שניתן לבצעה בהתאם להוראות הדין, יכול שתחייב במס ויכול במקרים מסוימים שתהיה פטורה ממס. על כן  חשוב לפנות למומחה לענייני מס בנושא, על מנת להבין האם בנסיבות הענין תחויב במס ואם כן מה שיעורו. 

 מי הסמכות הבלעדית לקביעת הנחיות מיסוי?
פקיד השומה

 מתי מתבצעת חלוקה של כספים בתוכנית מסוג צבירת כספים?
עם חלוף 45 ימים ממועד מכתב החברה המאשר רישום הערה לפי חוק החלוקה ואם המועד חל במועד שאינו יום עסקים, ביום העסקים הראשון שלאחר מכן. כל זאת אלא אם כן ביקשו שני הצדדים בחתימתם על טופס ייעודי את דחיית המועד לביצוע החלוקה.

 

עבור מקרים בהם מבוקש לרשום הערה שלא לפי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני, בין בני זוג  שנפרדו, התשע"ד – 2014

 מהם המסמכים אותם יש להגיש לשם רישום הערת חסימה שאינה בהתאם להוראות החוק לחלוקת חסכון פנסיוני?
לבקשת הצדדים, ניתן לרשום סימון פנימי בתוכנית לחסכון פנסיוני שעל שם החוסך, אשר מכוחו לא ניתן יהיה לבצע פעולות מסוימות בתוכניות. לצורך כך יש להגיש בקשה לרישום הערה בטופס ייעודי בחתימת שני הצדדים.

 באיזה אופן יש להעביר את כל המסמכים לחברת הביטוח?
ניתן להעביר את המסמכים בדואר או מייל לתיבה הייעודית pniyotgerushom@migdal.co.il.

 איך מתבצעת העברת כספים לבן/ת הזוג לשעבר?
העברת כספים לבן/ת הזוג לשעבר, יכולה להתבצע בכפוף לקבלת בקשה בכתב של החוסך מאושרת על ידי בן/ת הזוג לשעבר, על גבי טופס ייעודי, בדרך של משיכה חד פעמית של כספים או בדרך של קבלת קצבה, בהתאם לתנאי התוכנית.

 האם חל מס על העברת כספים / חלוקת הצבירות?
בכל מקרה של משיכת כספים (פדיון או קצבה) יתכן וידרש ניכוי מס. המס שיחול יקבע בהתאם לשיעורים החלים על החוסך.

 מי הסמכות הבלעדית לקביעת הנחיות מיסוי?
פקיד שומה

 מי יכול לפנות לקבלת מידע? 
החוסך בלבד

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון