שינויים במסלולי השקעה החל מינואר 2016 

שאלות ותשובות לשירות המבוטחים והעמיתים 

שאלה:
מהו "מודל השקעה מנוהל תלוי גיל"?
תשובה:

זהו למעשה מנגנון שיוך והעברה אוטומטי אשר מעביר את כספי החיסכון של מבוטח ממסלול השקעה אחד לאחר בהתאם לקבוצת הגיל שאליה שייך המבוטח. המודל כולל 3 מסלולי השקעה -

א. מסלול למבוטחים/עמיתים שגילם אינו עולה על 50.
ב. מסלול למבוטחים/עמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60. 
ג. מסלול למבוטחים/עמיתים שגילם לפחות 60
לחץ כאן למידע על מודל מנוהל תלוי גיל

שאלה:
למי מציעה החברה מודל השקעה מנוהל תלוי גיל?
תשובה:
המודל מוצע למבוטחים/עמיתים בביטוח (שכירים או עצמאיים), בקרן הפנסיה, ובקופת הגמל. כספי החיסכון של מצטרף חדש שיצטרף החל מ- 01/01/2016 לחיסכון פנסיוני במוצרים הנ"ל, שלא יבחר מסלול השקעה, יושקעו במודל זה כברירת מחדל.
שאלה:
מהם השינויים שיחולו במסלולי ההשקעה החל מינואר 2016?
תשובה:

בינואר 2016 ייכנסו לתוקפן הוראות חדשות אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות השתלמות. בעקבות הוראות אלו יחולו שינויים במסלולי ההשקעות במוצרים הנ"ל. לפרוט השינויים לחץ כאן >>

שאלה:
מה לגבי לקוחות קיימים – כיצד יכולים הם להצטרף למודל?
תשובה:
לקוחות הפנסיה והגמל יקבלו במחצית הראשונה של שנת 2016 הודעה על כך שהם יכולים לבקש לעבור למודל המנוהל. הודעה כזו תשלח גם ללקוחות שיש להם פוליסת ביטוח פנסיונית אשר נרכשה החל ב- 1.2004 ואילך. לקוחות שיש להם פוליסת ביטוח  פנסיונית משתתפת ברווחים אשר נרכשה לפני 1.2004 יוכלו לבקש לעבור למודל בשנת 2017 לאחר שיקבלו על כך הודעה בנפרד.
שאלה:
כיצד נקבע גילי לצורך שילובי במסלול המתאים במודל השקעות מנוהל תלוי גיל?
תשובה:
הגיל נקבע בהתאם לגילו של המבוטח באחד לחודש העוקב אחר החודש שבו חל יום הולדתו. לדוגמא: מבוטח שנולד ב- 12.7.1970 ומצטרף לביטוח ב- 1.1.2016, ישולב בקבוצת גיל המתאימה לבני 45, בהתאם לגילו ב- 1.8.2015.
שאלה:
האם אני יכול לבקש שלא להשתלב במודל תלוי גיל, למרות שגילי נכלל במודל?
תשובה:
מודל השקעות מנוהל תלוי גיל הוא מודל אופציונאלי בלבד. תוכל לבחור בכל אחד ממסלולי ההשקעה המוצעים על ידי החברה, לרבות למסלול השקעה שאינו בטווח הגיל שלך. אם לא תבחר מסלול השקעה תשויך למודל מנוהל תלוי גיל כברירת מחדל.
שאלה:
האם אני יכול לבקש להישאר במסלול השקעה לקבוצת הגיל הקודמת שלי, מבלי לעבור אוטומטית לקבוצת גיל בוגרת יותר?
תשובה:

בכל שלב תוכל לבקש להתנתק ממודל ההשקעות המנוהל. במקרה כזה תוכל להישאר במסלול ההשקעה של קבוצת הגיל הקודמת שלך או לעבור לכל מסלול השקעה אחר שתבחר. אם תבחר כך, לא יופעל יותר "מנגנון ההעברה האוטומטי", וכספי החיסכון שלך יישארו מושקעים במסלול שבחרת כל עוד לא תבקש מסלול השקעה אחר.

שאלה:
מה לגבי פנסיונרים? באיזה מסלול השקעה מושקעים הכספים שמיועדים לתשלום הקצבה שלהם?
תשובה:
הנכסים של מקבלי קצבה מקרן הפנסיה יושקעו ב"מסלול השקעה בסיסי למקבלי קצבה", לגבי מבוטחים בפוליסות ביטוח פנסיוניות: מבוטחים אשר יחלו לקבל קצבה ב- 1.2016 מפוליסה פנסיונית אשר נרכשה אחרי 1.2004, יקבלו את הקצבה בצמוד ל"מסלול השקעה בסיסי למקבלי קצבה". לגבי פוליסות שנרכשו לפני 1.2004 יחול כלל זה החל מ- 1.2017.
שאלה:
האם חברת הביטוח/קרן הפנסיה/קופת הגמל יכולה להעביר אותי, בהתאם לשיקולה, למסלול השקעה אחר כאשר היא עורכת שינויים במסלולי ההשקעה?
תשובה:
חברת הביטוח/קרן הפנסיה/קופת הגמל יכולה לערוך שינויים במסלולי ההשקעה, ובמסגרת שינויים אלו להציע לך לעבור למסלול השקעה אחר לפי בחירתך. במקרה שלא תבחר מסלול השקעה חלופי תשייך אותך החברה למסלול ברירת מחדל שנקבע על ידה לצורך זה, בהתאם לפירוט שהחברה שולחת מראש בהודעה על השינוי.
שאלה:
מה עלי לעשות במידה ומסלול ההשקעה שלי נסגר?
תשובה:
כאשר נסגר מסלול השקעה תבוצע אליך פניה מראש ויוצע לך לבחור מסלול השקעה אחר מרשימת מסלולי ההשקעה המשווקים בחברה. במקרה שלא תבחר מסלול השקעה חלופי תשייך אותך החברה למסלול ברירת מחדל שנקבע על ידה לצורך זה, בהתאם לפירוט שנשלח על ידה מראש בהודעה על הסגירה.
שאלה:
אם מסלול השקעה נסגר, המשמעות היא שלא יושקעו בו כספים יותר?
תשובה:
קיימת אפשרות שמסלול השקעה נסגר סגירה מלאה, במקרה כזה מועברים כלל הכספים המושקעים במסלול למסלולי השקעה חלופיים כפי שנבחרו על ידי המבוטחים, או למסלול ברירת מחדל בהתאם להודעת החברה. קיימת גם אפשרות לסגירת מסלול השקעה למצטרפים חדשים. במקרה כזה החברה איננה משווקת יותר את מסלול ההשקעה למצטרפים חדשים אולם מבוטחים שבחרו במסלול יכולים להמשיך לנהל את כספי החיסכון שלהם באותו מסלול ואף להמשיך ולהפקיד אליו כספים.
שאלה:
היכן אוכל לראות תשואות עבר של מסלול סגור?
תשובה:
מסלול שנסגר סגירה מלאה לא יופיע יותר ברשימת המסלולים. אם תרצה לברר נתוני תשואה תוכל לפנות למוקד החברה ולבקש נתונים. מסלול שנסגר למצטרפים חדשים ימשיך להופיע באתר החברה ובאתר משרד האוצר כולל המידע על התשואות.
שאלה:
מהו מסלול מתמחה?
תשובה:
במסלול מתמחה מושקעים כספי החיסכון בשיעור של לפחות 75% באפיק/תחום או מכשיר השקעה ספציפי. כך לדוגמא במסלול אג"ח ממשלת ישראל הנכסים במסלול יהיו חשופים לאג"ח ממשלת ישראל בשיעור שלא יפחת מ- 75%. מדיניות ההשקעה במסלולים המתמחים נקבעה ברשימה שפורסמה על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כרשימה אחידה לכלל הגופים המוסדיים.
שאלה:
האם במסלול קיים ופעיל ניתן לשנות את מדיניות ההשקעה?
תשובה:
החברה יכולה לשנות מדיניות השקעה, מעת לעת, במסלולים קיימים באישור משרד האוצר, תוך שהיא מודיעה על כך מראש למבוטחים/עמיתים שמנהלים את כספם במסלולים שבהם חל השינוי, מציעה להם לבחור מסלול חלופי, ומיידעת אותם לגבי מסלול ברירת המחדל למקרה שלא בחרו במסלול חלופי.
שאלה:
מהם השינויים שמבוצעים ב- 1.1.2016 במסלולי ההשקעה המתמחים?
תשובה:
על מי ואיך הם משפיעים? ב- 1.1.2016 מבצעת החברה התאמה של מדיניות ההשקעה במסלולי ההשקעה המתמחים בהתאם להוראות חוזר "מסלולי השקעה בקופת גמל" 2015-9-29. חוזר זה מגדיר את מדיניות ההשקעה המותרת בכל אחד ממסלולי ההשקעה המתמחים כפי שהוגדרו ברשימה המופיעה בחוזר. ההתאמה המבוצעת משפיעה על מי שכבר מנהל את כספי החיסכון שלו באחד ממסלולים אלו כיום. ככל שחל שינוי במדיניות ההשקעה במסלול, המבוטחים אשר מנהלים כספים במסלול זה, קיבלו מכתב המפרט את השינויים שחלו, המצורף להלן. 
מכתב ביטוח חיים ופנסיה
שאלה:
כיצד אני יכול לדעת אם כספי החיסכון שלי מנוהלים באחד ממסלולי ההשקעה המתמחים שבהם יחול שינוי?
תשובה:
תוכל לעיין בדוח השנתי שנשלח אליך או להיכנס לאיזור האישי באתר האינטרנט של קבוצת מגדל, שם תמצא פירוט לגבי מסלולי ההשקעה שבהם מושקעים כספי החיסכון בתוכניות הפנסיונית שעל שמך.
שאלה:
מה אני אמור לעשות אם השינוי שבוצע במסלול ההשקעה שלי אינו מתאים לי?
תשובה:
תוכל לעיין באתר קבוצת מגדל ברשימת מסלולי ההשקעה המשווקים על ידי החברה בכל תכנית, ולבחור מסלול השקעה אחר עבור השקעת כספי החיסכון שלך. במידה והנך מעוניין לשנות את מסלול ההשקעות תוכל לעשות זאת על ידי הורדת טופס ייעודי באתר האינטרנט "טופס לשינוי מסלולי השקעה". על גבי טופס זה תוכל לסמן את בחירתך, ולהעבירו אלינו לעדכון.
שאלה:
האם החברה תמשיך להציע למצטרפים חדשים גם מסלול השקעה כללי?
תשובה:
בחיסכון הפנסיוני לא יוצע יותר מסלול השקעה כללי, והוא ימשיך להתנהל רק בגין צבירה והפקדות של מבוטחים קיימים (מבוטחים שהצטרפו לפני 01/01/2016). בפוליסות הביטוח המשווקות בתכנית פרט שאיננה חיסכון פנסיוני נמשיך להציע מסלול השקעה כללי. בפוליסות אלו לא יוצע מודל השקעה מנוהל תלוי גיל.
הדפס צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון