עזיבת עבודה 

    בהפסקת יחסי עובד - מעביד חלה אחריות הן על המעסיק והן על העובד, לדווח על כך לחברת הביטוח, לקרן הפנסיה לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות הרלוונטיות לעובד.

במקרה של עובד שפוטר או התפטר, יש להעביר לחברה הרלוונטית מסמכי עזיבת עבודה.
העתק ממסמכים אלו יש לתת לעובד ולהמליץ בפניו לפנות לסוכן הביטוח שלו, למשווק הפנסיוני המטפל בו או למוקד שירות לקוחות לקבלת הדרכה להמשך התכניות.
בפרק זה תוכל לקרוא בפירוט אודות תהליך סיום היחסים בהתאם לאפיק החיסכון שיש ברשות העובד.

 חלקך, המעסיק, בתהליך הדיווח לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח:
  שליחת טופס הודעה לחברת הביטוח על עזיבת מקום עבודה , בו עליך לציין האם אתה משחרר את כל הכספים הצבורים או רק את כספי התגמולים (ללא כספי הפיצויים).
  במידה ואתה משחרר את כספי הפיצויים לעובד - עליך לצרף טופס 161. על מנת לקבל נתון ערך פדיון פיצויים ניתן לפנות במייל למוקד מעסיקים במרכז שירות הלקוחות:  employers@migdal.co.il או בטלפון 03-9201050.

כמעסיק הרואה לנגד עיניו את טובת עובדיו, רצוי שתיידע את  עובדיך לגבי החשיבות הרבה לקבלת ייעוץ לצורך המשך ההפקדה לתכנית הפנסיונית באופן עצמאי או בתשלום ריסק.
לגבי עובדים המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה, חשיבות רצף ההפקדה נובעת בין היתר מהעובדה שמבוטח/ עובד אשר לא מופקדים בגינו כספים מעל שלושה חודשים - יהפוך לעמית במעמד לא פעיל (ללא כיסוי ביטוחי למקרה נכות ו/ או מוות).
במקרה זה, גם במידה וחודש התשלום לאחר תקופה של הקפאת זכויות - תחל להיספר מחדש תקופת אכשרה של 60 חודשים למחלה קיימת וכן בחידוש תשלומים לאחר הפסקה תיתכן חובת חיתום רפואי.
בחברת ביטוח נובעת חשיבות המשך התכנית מהעובדה שמבוטח/ עובד אשר לא מופקדים בגינו  כספים מעל שלושה חודשים הופך לעמית בעל פוליסה מסולקת בחברת ביטוח.
במקרה זה, בעת הצטרפות /ו חידוש הפוליסה יזדקק המבוטח לחיתום מחדש.
במידה וכספי הפיצויים אינם משוחררים לטובת העובד - וברצונך לקבלם בחזרה (בתשלום מס במקור של 40%) יהא עליך להודיע על כך בטופס הודעה על עזיבת מקום עבודה. ובצירוף טפסי בקשה יעודיים .במקרה זה, על הקרן או על חברת הביטוח לפנות לעובד להחזרת הכספים. לעובד קיימת הזכות להשיב טענת נגד לקרן תוך 60 יום. 
- היה והעובד לא הגיב -  יוחזרו אליך כספי הפיצויים. 
- הקרן לא תנקוט עמדה או צד במקרה של חילוקי דעות בינך לבין העובד. 
 

 חלקו של העובד:
  בקשת העובד להמשך התכנית הפנסיונית באחת משלוש אפשרויות המפורטות מטה באמצעות טופס בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה בעקבות עזיבת עבודה.
   עובד אשר מבקש לפדות את כספי הפיצויים ימלא וישלח לקרן הפנסיה טופס משיכת כספים, ולחברת הביטוח טופס משיכה, בצירוף צילום ת.ז והמחאה מקורית מבוטלת (לאימות פרטי חשבון הבנק שלו) וכן טופס 161 א' - בו העובד מדווח למס הכנסה על ייעוד כספי הפיצויים לקצבה או על משיכתם.

 בעזיבת העבודה, עומדות בפני העובד מספר אפשרויות:
א  תשלום ריסק - שימור מרכיבי הביטוח של התוכנית הפנסיונית במלואם (למקרה נכות ולמקרה מוות בלבד) לתקופה של עד 24 חודשים או למשך תקופת חברותו של המבוטח (המוקדם מבין השניים) בקרן פנסיה או לתקופה של עד 12 חודשים בחברת ביטוח. תשלום הריסק ייעשה על ידי הוראת קבע בבנק ובקשה חתומה של המבוטח לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח.
בתקופה זו משלם העובד רק את הפרמיות על ביטוח נכות ושאירים (ללא צבירה לחיסכון), ובכך גם שומר בקרן הפנסיה על הוותק של תקופת האכשרה בכפוף לתקנון הקרן וכן על הכיסוי הביטוחי שלו ובחברת הביטוח על החיתום הרפואי המקורי שלו.
ב.  הפקדה כעצמאי - באפשרות זו ימשיך המבוטח להפקיד לתוכנית הפנסיונית באופן עצמאי.
ג.  המשכיות כשכיר אצל מעסיק חדש - על העובד להעביר טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש ובאופן זה ימשיך רצף ההפקדות לתכנית הפנסיונית.

בפני העובד קיימת האפשרות של משיכת כספי פיצויים בכל עת עם שחרור הכספים על ידי מעסיקו. חשוב לציין כי כספי הפיצויים הינם חלק נכבד מפנסיית הזיקנה ופדיונם מקטין בעתיד את הקיצבה.

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
כל הנאמר בפרק זה אינו מהווה תחליף לייעוץ והתייעצות עם משווק או כל יועץ בעל רישיון פנסיוני .
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון