שאלות תשובות בנושא קרנות פנסיה 

שאלה:
מי יכול להצטרף לקרן פנסיה?
תשובה:

ניתן להצטרף במעמד מבוטח-שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעסיק) או במעמד של מבוטח-עצמאי (כאשר יש הפרשות של המבוטח בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

שאלה:
מה ההבדל בין קרן פנסיה חדשה וקרן פנסיה ותיקה?
תשובה:

קרן ותיקה
עד לשנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה של ההסתדרות (הגדולות בהן - מבטחים, מקפת, מיטבית) קרנות פנסיה של ארגוני עובדים גדולים וקרנות נוספת.  קרנות אלו שהוגדרו כ"קרן זכויות" שילמו קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות וותק שצברו בשנות עבודתם. כספי הקרנות הושקעו באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה
.
קרן חדשה מקיפה או פנסיה

בשנת 1995  הופסקה בהוראת הממשלה קבלת מבוטחים חדשים לקרנותהוותיקות ונפתחו קרנות חדשות (החל מ-1.1.1995) אשר הוגדרו כ"קרן תשואה" שבהן מנוהל לכל מבוטח חשבון חסכון משלו הנושא רווחים בהתאם לרווחי הקרן. 70% מכספי קרנות אלו הושקעו באגרות חוב בריבית מסובסדת של הממשלה. כיום עומד שיעור הכספים המושקעים כאגרת חוב מיועדות על עד 30%.

קרן חדשה מעניקה קצבה לאחר פרישה, קצבת שארים למקרה מוות, וקצבה במקרה של נכות (כיסוי אובדן כושר עבודה) וסכומי ההפקדות בה כפופים לתקרת שכר של פעמים השכר הממוצע.

שאלה:
כמה זה עולה לעובד?
תשובה:

הקרנות החדשות גובות דמי ניהול (מהצבירה) ודמי ניהול מהפקדות המשולמות בגין המבוטח אך בסכומים מוגבלים. קרנות מקיפות מוגבלות לתקרת דמי ניהול של 6% מהפקדות ודמי ניהול של-0.5%  מהסכום שנצבר למבוטח.

שאלה:
האם אני כמעסיק חייב להפריש כספים לקרן פנסיה בגין כל עובד שלי?
תשובה:

ביום 1.1.2008 נכנס לתוקפו הסכם פנסיה מקיפה חובה שחל על כל עובד (מעל גיל 21 לגבר, מעל גיל 20 לאישה) המחייב לבצע הסדר פנסיוני לעובד.

  • העובדים זכאים לתחילת הפרשות כדלקמן:
    עובדים שלהם ביטוח פנסיוני קיים ומתחילים לעבוד, זכאים לביטוח פנסיוני מהיום הראשון, אך ההפרשות בגינם יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית, או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים).
  • עובדים ללא ביטוח פנסיוני קודם, זכאים לביטוח פנסיוני לאחר צבירת ותק של 6 חודשים במקום עבודתם .
שאלה:
איך מושקעים כספי קרן הפנסיה?
תשובה:
הכספים מנוהלים עי מערך ההשקעות של קרן הפנסיה שנבחרה.
בקרן פנסיה מקיפה חדשה ישנו סבסוד של המדינה בדמות אגרות חוב מיועדות על 30% מהכספים ואילו שאר הכספים מושקעים בשוק ההון.
לעומת זאת, בקרן פנסיה כללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון.
שאלה:
מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה?
תשובה:

אירוע המזכה את העמית או את שאיריו בתשלומי פנסיה מקרן הפנסיה, הינו:
א. פנסיית זקנה-המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
ב. פנסיית נכות-בעקבות אירוע, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
ג. פנסיית שאירים-במות העמית או הפנסיונר.

שאלה:
מהי קיצבת שאירים ומהי קיצבת נכות? בכלל, מה זה קיצבה?
תשובה:

את החיסכון שצבר המבוטח במסגרת הפנסיה יקבל כהכנסה חודשית. קיימים 3 סוגי פנסיות:

קצבת פרישה – הכנסה חודשית מגיל הפרישה ולמשך כל חייך

קצבת נכות – הכנסה חודשית המשולמת במקרה ובמשך תקופה של 90 יום ומעלה איבד המבוטח לפחות 25% מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה ממחלה או מתאונה.

קצבת שאירים – הכנסה חודשית שתינתן ליקירי המבוטח במקרה מוות (בנות/בני זוגו של המבוטח הנפטר וילדיו עד גיל 21).
שאלה:
האם מבוטח יכול להצטרף לקרן פנסיה בתור עצמאי?
תשובה:
כן. כעצמאי יוכל המבוטח להפקיד סכום של עד 16% מההכנסה המקסימאלית הקבועה בחוק, וליהנות מהטבות מס גבוהות.
שאלה:
מתי כדאי להתחיל לחסוך בקרן פנסיה?
תשובה:
כדאי להתחיל לחסוך בגיל צעיר מהסיבות הבאות:
• צבירה גבוהה - בשנים הראשונות אדם חוסך את חלק הארי של הפנסיה; צבירה של אדם בין הגילאים 30-40 תהיה גבוהה מצבירה של אדם  בין הגילאים 50-60, אעפ"י שמדובר בפרק זמן זהה (10 שנים).
• עלות כיסוי ביטוחי זולה יחסית למוצרים הפנסיונים המקבילים.
• גמישות- בכל עת ניתן לבחור ולשנות מסלול בהתאמה למצב אישי ומשפחתי של המבוטח.
שאלה:
האם אפשר להחליף קרן פנסיה חדשה אחת באחרת, והאם הוותק המקורי נשמר?
תשובה:

כן ובלבד שהמבוטח אינו זכאי או אינו מקבל פנסיה כלשהי מהקרן. שמירת הוותק ותקופת האכשרה נעשית בעת החלפת קרנות, רק אם המבוטח הינו "פעיל", דהיינו דמי הגמולים או דמי הביטוח משולמים כסדרם. מבוטח לא פעיל ("מוקפא") רשאי כמובן להעביר את היתרה הצבורה שלו לקרן אחרת, אך במקרה זה לא נזקפת לזכותו תקופת האכשרה הקודמת.

1 | 2 | 3 | 4 |