מדריך לתכנון פרישה 

ערב יציאתך לפנסיה, חשוב שתתכנן את צעדיך בתבונה, מכיוון שהחלטות שתקבל עם יציאתך לפנסיה ילוו אותך כל חייך, ללא אפשרות שינוי.
שלושה מרכיבים עיקריים בתכנון פרישה:

  הראשון - הגדרת הצרכים האישיים שלך מבחינה כלכלית, לאיזו קצבה חודשית נטו 
הנך זקוק, ומה הסכום ההוני שאתה רוצה שיעמוד לזכותך.
  השני - היכרות עם מקורות הפנסיה שלך.
  השלישי - בחירת הדרך הטובה ביותר עבורך למימוש חסכונות אלו תוך תכנון מס
מיטבי.

מה כדאי להביא בחשבון לפני הפרישה ובמועד הפרישה עצמו בהתאם לסוג תכנית הפנסיה שלך?

 בחן את אפשרות מימוש התוכניות כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית. לחלק מהפוליסות
    ההוניות יש אופציית קצבה ולחלק מפוליסות הקצבה יש זכות משיכת כספים כסכום חד
    פעמי.
 רצוי שתממש תכניות ישנות כקצבה חודשית ולא כמשיכה חד פעמית, כיוון שלתוכניות
    הקצבה הישנות יש מקדם המרה של החיסכון לקצבה חודשית טוב יותר משמעותית
    מהמקדמים הקיימים היום. 
 ערוך מיפוי לגבי כל סוגי הכספים הצבורים שלך בכל תכנית (פיצויים, תגמולים, חיסכון 
    עצמאי או חיסכון פרטי) ואת מקדם ההמרה לפנסיה, אם קיים, בתוכנית. סדר מימוש
   הכספים יהיה מתכנית בעלת מקדם נמוך לתכנית בעלת מקדם גבוה.
 פוליסות עד שנת 1991 כללו הבטחת ריבית והצמדה למדד ומכאן שגם הפנסיה
    המשולמת מהן הינה צמודת מדד. מכאן שזהו יתרון נוסף במימוש תוכניות אלו כקצבה
    חודשית.

 במידה והנך עמית בקרנות פנסיה חדשות:

 קיימת זכאות למשיכה של כספים בסכום חד פעמי מהקרן וזאת לגבי כספי פיצויים ו/או
    לגבי כספי תגמולים שנחסכו בקרן עד סוף שנת 1999.
 בדוק בהתאם לתנאי הקרן במועד המימוש כפנסיה, מה גובה הקצבה המתקבלת
    וזאת מכיוון שמקדם ההמרה בקרן איננו קבוע ו/או מובטח.
 באפשרותך לבצע היוון חלקי או מלא של הפנסיה המתקבלת מהקרן. זכור, כל היוון
    מקטין את הפנסיה המשולמת לתקופה זמנית או לצמיתות, וכן ההיוון עלול לגרור
    תשלום מס.

 במידה והינך עמית בקרנות פנסיה ותיקות:

 בדוק זכאות להשלמת פיצויי פיטורים, במידה והפרישה לפנסיה היא במקביל לפרישה
    מעבודה. בקרנות ותיקות חוסכים 6% לפיצויים ולא 8.33%. השלמה לחבות המלאה
    מתבצעת באמצעות קופה נפרדת או ישירות מהמעביד.
 בדוק את שיעור הפנסיה שנרכשה ומהו השכר הקובע לפנסיה.
 פנה לקרן הפנסיה שלושה חודשים לפני המועד בו הנך רוצה להתחיל לקבל קצבה,
    מכיוון שזהו פרק הזמן הנדרש לקרן לבדיקת הזכאות ולביצוע התשלום.
 בקרנות ותיקות קיימת גם אפשרות להיוון חלקי או מלא של הפנסיה. בדוק את
    המשמעות על הקצבה השוטפת ואת החבות במס על ההיוון.

 במידה והנך זכאי לפנסיה תקציבית:

 קבל את נתוני הפנסיה לה אתה זכאי מהגוף ממנו אתה פורש.
 בדוק את זכאותך למענקי פרישה, פדיון ימי מחלה וכל מענק פרישה אחר הנהוג במקום
    העבודה.
 שקול את הצורך וכדאיות ההיוון של חלק מהקצבה, בהתאם למגבלות הקיימות.

 במידה והנך עמית בקופות גמל:

 בדוק אילו כספים צבורים בקופה וניתנים למשיכה כסכום אחד (מוגדרים ככספי 
    "תגמולים") ואילו חייבים להיות מנוידים למוצר פנסיוני אחר שישלם פנסיה
    חודשית (מוגדרים "קופה לא משלמת לקצבה")
 ניתנת לך האפשרות להשתמש בכספים ההוניים בקופת הגמל לצורך רכישת 
    קצבה נוספת. באפשרותך לשקול את האפשרות לפדות את כספי הקופה, 
    ולהפקיד מחדש בתוכנית הקצבה החדשה משיקולי מס.
 אין חובה למשוך כספי קופת גמל בפרישה לפנסיה. באפשרותך להמשיך ולחסוך
    אותם בקופת הגמל לכל מועד עתידי 
שתרצה.

באותם נכסים שבחרת לממש כקצבה חודשית, עלייך לבחור מהו מסלול ההורשה המתאים לצרכיך מתוך דאגה גם לקרובים לך:

 מסלולי הורשה:

אדם הפורש לפנסיה ומבקש לממש את החיסכון שלו כקצבה חודשית, בין אם מקרן פנסיה ובין אם מפוליסת ביטוח, חייב לבחור מה יהיה מסלול ההורשה שלו. מסלול ההורשה קובע בעצם האם תהיה זכאות ולמי תהיה זכאות בקבלת הפנסיה, כולה או חלקה, לאחר מות הפנסיונר.
מסלולי ההורשה השונים כוללים שני רכיבים עיקריים:
 מינימום תשלומים
 שיעור פנסיה לשארים (בד"כ אלמן/אלמנה)

מסלול מינימום תשלומים מגדיר כמה תשלומי פנסיה חייבת הקופה לשלם למוטביו של הפנסיונר, במקרים בהם הוא אישית לא זכה ליהנות מהם. לדוגמא, הפנסיונר בחר במסלול של מינימום 120 תשלומים, במידה והפנסיונר נפטר לאחר שקיבל 80 תשלומים, מחויבת הקופה להמשיך ולשלם עוד 40 תשלומים למוטביו. במידה והפנסיונר נהנה באופן אישי מיותר מ- 120 תשלומים, לאחר מותו לא משולמות פנסיות נוספות לאף אחד.
בפוליסות ישנות תקופות ההבטחה הן 0, 60, 120 חודשים. בפוליסות חדשות, לאחר 2001, נוספו תקופות הבטחה של 180 ו 240 תשלומים.

מסלול "שיעור פנסיה לשארים" מבטיח שיעור מסוים מקצבת הפנסיונר לשאריו החוקיים. בד"כ מדובר באלמן/אלמנה, אך ייתכן וגם ילד בעל צרכים מיוחדים או הורים נתמכים ייהנו מקצבה.
בפנסיה, השיעור המינימאלי הוא 30% והשיעור המקסימלי הוא 100%. בפוליסות ביטוח מקובל 60% או 100% אך יש פוליסות המאפשרות גם שיעור אחר בהתאם לרצון הפנסיונר.

פוליסות ביטוח מאפשרות לך מסלול הורשה אחד, מינימום תשלומים או שיעור פנסיה לבן/בת זוג.
קרנות פנסיה חדשות מאפשרות לך שילוב של שני המסלולים. מכיוון שמסלול שארים הוא חובה, תוכל להוסיף לו גם מסלול מינימום. במקרה כזה תשולם לך פנסיה מלאה עד תום תקופת המינימום, ורק אז יהנה בן הזוג שלך מקצבה בשיעור שבחרת עבורו.

חשוב להדגיש כי לא משנה באיזה מסלול הורשה מדובר, הפנסיונר נהנה מקצבה לכל חייו ללא שום מגבלה.

יחד עם זאת, ככל שההבטחה שמבקש הפנסיונר לאחר מותו גבוהה יותר, כך הקצבה האישית שלו תהיה נמוכה יותר.
כמו כן, במסלול המבטיח קצבה לבן/בת זוג, יש השפעה גדולה מאוד על הגיל שלהם בעת תחילת תשלום קצבה לפנסיונר.אתה לפני השלב האחרון בתכנון הפרישה וזהו שלב המיסוי:

 מיסוי פיצויים וקצבה:

מס הכנסה הוא שיקול משמעותי מאוד בבואך לקבל החלטות על אופן מימוש החסכונות הפנסיוניים שלך.
ראשית נבהיר כי קצבה היא הכנסה חייבת במס. יחד עם זאת, ניתן פטור מסויים ממס על קצבה ויש קצבאות שאפילו פטורות כולן ממס. במקביל, פדיון כספים הוניים מתוכניות הפנסיה השונות יכול להיות פטור ממס.
כמו כן, קיים קשר הדוק בין קבלת פיצויים פטורים ממס לבין קבלת פטור ממס על קצבה. מי שקיבל פיצויים פטורים פוגע בפטור שהוא יכול לקבל על הקצבה. לקשר בין שני הפטורים קוראים "נוסחת השילוב".
קיימות שתי נוסחאות, ישנה וחדשה. מי שפורש היום לפנסיה חלה עליו הנוסחה החדשה, אלא אם עונה לקריטריון מסוים, ואז יכול לבחור בין החדשה לישנה, מה שטוב יותר מבחינתו.
בחירה בין פטור על פיצויים לבין פטור על קצבה זו החלטה מהותית שתלווה אותנו כל תקופת הפנסיה. לא ניתן לחזור אחורה מההחלטה שמתקבלת, גם אם מסתבר בדיעבד כי היא החלטה נחותה. 
   לתשומת ליבך!
  מומחי הפרישה של מגדל עומדים לרשותך לייעוץ והכוונה בטלפון 5343*
  באמצעות קלאב 50  סוכנות לביטוח בע"מ מבית מגדל, או השאר פרטים בטופס "צור קשר".
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון