כללי משיכה של עצמאי 

כללי משיכה של כספי תגמולים מתכניות קצבה. להלן פירוט כללי המשיכה של עצמאי מקופות גמל לקצבה לרבות פוליסות ביטוח: 

 

מעמד עמית  עצמאי בקרן
פנסיה
עצמאי בקרן
פנסיה
עצמאי בפוליסות ביטוח
שנפתחו עד 30/4/97 
עצמאי בפוליסות ביטוח
שנפתחו לאחר 01/05/97
מועד צבירת
התגמולים
עד 30/04/97 החל מ- 01/05/97 עד 31/12/99 ממועד תחילת הפוליסה
תנאים למשיכת
תגמולים כסכום
חד פעמי פטור
ממס (אחד
מהתנאים מספיק)
גיל 60 לאחר 5
שנות ותק או לאחר
15 שנות ותק
בתכנית ללא תלות
בגיל
החל מגיל 62
לאישה ו— 67 לגבר,
במסגרת היוון
קצבה פטורה בלבד
גיל 60 לאחר 5
שנות ותק או לאחר
15 שנות ותק
בתכנית ללא תלות
בגיל
החל מגיל 62
לאישה ו— 67 לגבר,
במסגרת היוון
קצבה פטורה בלבד
תנאים למשיכה
כקצבה חודשית
גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות גיל 60 לפחות

כללי משיכה של כספי תגמולים מתכניות הוניות
להלן פירוט כללי המשיכה של עצמאי מקופות גמל לתגמולים, לרבות פוליסות ביטוח:

 מעמד עמית עצמאי עצמאי עצמאי
מועד צבירת התגמולים עד 31/12/05 החל מ- 01/01/06 החל מ- 01/01/08
תנאים למשיכת
תגמולים כסכום חד
פעמי פטור ממס (אחד
מהתנאים מספיק)
 מגיל 60 ובתנאי שחלפו
5 שנים לפחות מיום
תחילת התכנית או
לאחר 15 שנות ותק
 מגיל 60 ובתנאי שחלפו
5 שנים לפחות מיום
תחילת התכנית
 החל מגיל 62 לאישה
ו— 67 לגבר, במסגרת
היוון קצבה פטורה
בלבד
תנאים למשיכה כקצבה
חודשית
לא קיימת על פי
תנאי התכנית
לא קיימת על פי
תנאי התכנית
החל מגיל 60


כללי משיכת תגמולים כסכום חד פעמי פטור ממס בכל סוגי התכניות - ללא תלות בוותק או בגיל, עקב סיבות סוציאליות או רפואיות.
  הכנסות נמוכות – ככל שהכנסות העמית בצירוף הכנסות בן/בת הזוג, לרבות הכנסות פטורות ממס, קצבאות ילדים, נכות
   וכו', אינן עולות על שכר המינימום לחודש, ישולם מדי חודש גובה ההפרש שבין שכר המינימום לבין ההכנסה
   החודשית. במידה שלעמית לפחות ילד אחד שגילו אינו עולה על 18, התקרה תעמוד על מכפלת שכר המינימום,
וישולם מדי חודש גובה ההפרש שבין מכפלת שכר המינימום לבין ההכנסה החודשית. הסכום ישולם בפטור ממס. 
הוצאות רפואיות (למעט הוצאות לטיפול שיניים) – ככל שעלות ההוצאות הרפואיות של העמית או קרובו עולות על
מחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת הזוג, ובתנאי שמשיכת הכספים הינה לצורך סיוע במימונו של הטיפול
הרפואי, תשלם הקופה את הסכום הנדרש לכיסוי ההוצאות הרפואיות כאמור בפטור ממס.
נכות – במקרה בו נקבעה נכות צמיתה של העמית או של קרובו בשיעור של 75% לכל הפחות, ובתנאי שנגרמה
עקב מחלה או פגיעה שארעה לאחר פתיחת החשבון.
פטירה – החיסכון שמקורו בכספי התגמולים ישולם כסכום חד פעמי פטוּר ממס עבור מוטבים שזהותם נקבעה על ידי העמית.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה כלשהי, ואין באמור לעיל כדי להחליף ייעוץ או שיווק פנסיוני, ייעוץ מס ו/או תכנון פיננסי המותאמים במדויק לצרכי הלקוח.
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון