שם הקופה
שם הקופה בה הינך עמית כפי שהיא רשומה במשרד האוצר. במידה ובחרת במסלול השקעות ייחודי, יופיע שם המסלול הנבחר בשדה זה.
ריכוז נתונים אישיים
ריכוז הנתונים האישיים שלך, העמית, המעודכנים לסוף שנת הדו"ח.
בכל מקרה של שינוי נא עדכן בטופס המצורף >>
מועד זכאות למשיכת כספים
מתייחס לגבי עמית עצמאי ליתרה בגין הפקדות ששולמו עד לתאריך 31.12.2005 ולעמית שכיר ליתרת תגמולים בגין הפקדות ששולמו עד ל-31.12.2007.
פירוט הפקדות בקופה
 • לגבי חשבון של עמית שכיר
  הדו"ח כולל את כל ההפקדות שבוצעו בגין חודשי השנה הקלנדארית (ינואר-דצמבר) עד לתאריך 31.1 בשנה העוקבת לשנת הדו"ח.
  תאריך הפקדה - התאריך בו נתקבלו ההפקדות לקרן ההשתלמות.
  בגין חודש משכורת - החודש בגינו הופקדו הכספים לקרן השתלמות.
  משכורת - המשכורת בגינה הופרשו הכספים לקרן ההשתלמות. פירוט המשכורת בהתאם לטבלת הפקדות בקרן מאפשר לעמית שכיר לעקוב אחר המשכורת בגינה נגזרות הפקדות העמית והפקדות המעסיק לקרן ולוודא כי הפקדותיו והפקדות מעסיקו עוברות באופן חודשי ורציף במועד החוקי לקרן.
  פירוט הפקדות לקופה - ההפקדות הנומינליות כפי ששולמו לקרן בגין כל חודש בתקופת הדו"ח תוך חלוקה לחלק העמית, חלק המעסיק וסך הכספים שהופקדו בגין כל חודש בשנת הדיווח.
 • לגבי חשבון של עמית עצמאי
  תאריך הפקדה - התאריך בו נתקבלו הפקדות לקרן השתלמות.
  פירוט ההפקדות לקופה - סך הכספים שהופקדו בתקופת הדוח בהתאם למועד הפקדתם. למען הסר ספק, יודגש כי טבלה זו אינה כוללת את המשיכות מחשבונו של העמית במהלך השנה.
ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית
בחלק זה מצוין הסכום הכולל העומד לזכות העמית בקופה.
ריכוז דמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית
בחלק זה מפורטים דמי הניהול (בש"ח) שנגבו מהעמית בתקופת הדו"ח ואת שיעור דמי הניהול שנגבו ממנו בפועל בתקופת הדו"ח.
 • דמי ניהול הינם בשיעור שלא עולה על החלק ה 12- של 2% מסך כל הנכסים בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש.
 • שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קרן עשויים להיות שונים זה מזה.
 • דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה קרן השתלמות במהלך השנה.
שיעור תשואה אישית לעמית
 • שיעור תשואה אישית - תשואה זו מחושבת לפי השינוי שבחשבונו של העמית במהלך השנה. קרי, מיתרת הפתיחה שלו, מגובה ההפקדות והמשיכות ומועדיהן. מהרווחים שנרשמו בחשבונו במהלך השנה ומיתרת הסגירה שלו. לפיכך, אצל עמיתים שונים באותה הקרן תתקבלנה תשואות אישיות שונות.
 • שיעור התשואה האישית מוצג במונחים נומינליים לאחר ניכוי דמי ניהול.
אישור למס הכנסה ולהצהרת הון
מרכזים את נתוניך הכספיים בקרן ההשתלמות.
קוד קופה
ב- 1.10.2011 החל יישומה של החובה להציג קידוד לכל מוצרי החיסכון הפנסיוני במבנה אשר הוגדר על ידי המפקח על הביטוח. קודי המוצרים מורכבים ממספר החברה, מספר התכנית (מוצר), קוד מסלול דמי הנהול, קוד מסלול ההשקעה, ומספר הפוליסה.
מס' חשבון מרכז
מס' החשבון שהופיע עד דו"ח רבעוני ספטמבר 2011