שם הקופה
שם הקופה בה הינך עמית כפי שהיא רשומה במשרד האוצר. במידה ובחרת במסלול השקעות ייחודי, יופיע שם המסלול הנבחר בשדה זה.
ריכוז נתונים אישיים
ריכוז הנתונים האישיים שלך, העמית, המעודכנים לסוף שנת הדיווח.
בכל מקרה של שינוי נא עדכן בטופס המצורף >>
מועד זכאות למשיכת כספים
מתייחס לגבי עמית עצמאי ליתרה בגין הפקדות ששולמו עד לתאריך 31.12.2005 ולעמית שכיר ליתרת תגמולים בגין הפקדות ששולמו עד ל- 31.12.2007.
פירוט הפקדות בקופה
 • לגבי חשבון של עמית שכיר
  הדו"ח כולל את כל ההפקדות שבוצעו בגין חודשי השנה הקלנדארית (ינואר-דצמבר) עד לתאריך 31.1 בשנה העוקבת לשנת הדו"ח.
  תאריך הפקדה - התאריך בו נתקבלו ההפקדות לקופת הגמל.
  בגין חודש משכורת - החודש בגינו הופקדו הכספים לקופת הגמל.
  משכורת - המשכורת בגינה הופרשו הכספים לקופת הגמל. פירוט המשכורת בהתאם לטבלת הפקדות בקופה מאפשר לעמית שכיר לעקוב אחר המשכורת בגינה נגזרות הפקדות העמית והפקדות המעסיק לקופה ולוודא כי הפקדותיו והפקדות מעסיקו עוברות באופן חודשי ורציף במועד החוקי לקופה.
  פירוט הפקדות לקופת הגמל - ההפקדות הנומינליות כפי ששולמו לקופה בגין כל חודש בתקופת הדו"ח תוך חלוקה לתגמולי עמית, תגמולי מעסיק ופיצויים וסך הכספים שהופקדו בגין כל חודש בשנת הדיווח.
 • לגבי חשבון של עמית עצמאי
  תאריך הפקדה - התאריך בו נתקבלו הפקדות לקופת הגמל.
  פירוט ההפקדות לקופה - סך הכספים שהופקדו בתקופת הדוח בהתאם למועד הפקדתם. למען הסר ספק, יודגש כי טבלה זו אינה כוללת את המשיכות מחשבונו של העמית במהלך השנה.
ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית
בחלק זה מצוין הסכום הכולל העומד לזכות העמית בקופה.
ריכוז דמי הניהול שנגבו בפועל מהעמית
בחלק זה מפורטים דמי הניהול (בש"ח) שנגבו מהעמית בתקופת הדו"ח ואת שיעור דמי הניהול שנגבו ממנו בפועל בתקופת הדו"ח.
- דמי ניהול הינם בשיעור שלא עולה על החלק ה 12- של 2% מסך כל הנכסים בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש.
- שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתים באותה קופה עשויים להיות שונים זה מזה.
- דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון ולא מהרווחים או ההפסדים שמשיאה הקופה במהלך השנה.
שיעור תשואה אישית לעמית
- שיעור תשואה אישית - תשואה זו מחושבת לפי השינוי שבחשבונו של העמית במהלך השנה. קרי, מיתרת הפתיחה שלו, מגובה ההפקדות והמשיכות ומועדיהן, מהרווחים שנרשמו בחשבונו במהלך השנה ומיתרת הסגירה שלו. לפיכך, אצל עמיתים שונים באותה הקופה תתקבלנה תשואות אישיות שונות.
- שיעור התשואה האישית מוצג במונחים נומינליים לאחר ניכוי דמי ניהול.
אישור למס הכנסה ולהצהרת הון
מרכזים את נתוניך הכספיים בקופת הגמל.
קוד קופה
ב- 1.10.2011 החל יישומה של החובה להציג קידוד לכל מוצרי החיסכון הפנסיוני במבנה אשר הוגדר על ידי המפקח על הביטוח. קודי המוצרים מורכבים ממספר החברה, מספר התכנית (מוצר), קוד מסלול דמי הנהול, קוד מסלול ההשקעה, ומספר הפוליסה.
מס' חשבון מרכז
מס' החשבון שהופיע עד דו"ח רבעוני ספטמבר 2011